Eastern Syriac :ܙܒ݂ܢ
Western Syriac :ܙܒ݂ܢ
Category :root
[Trade]
English :1) to buy , to purchase ; 2) ܙܒܢ : to sell ;
French :1) acheter ; 2) ܙܒܢ : vendre ;
Dialect :Eastern Syriac

Derived words : ܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ, ܕܙܒܲܢ ܙܒܲܢ, ܙܒ݂ܝܼܢܵܐ, ܙܵܒ݂ܹܢ, ܙܵܒ݂ܢܵܢܵܐ, ܙܒ݂ܵܢܬܵܐ