Eastern Syriac :ܦܪܵܕܵܐ
Western Syriac :ܦܪܳܕܳܐ
Root :ܦܪܕ
Eastern phonetic :' pra: da:
Category :verb
[Transport]
English :1) Oraham ; transitive verb : to flee from , to flee / run away from , to hasten away from , to shun ; 2) intransitive ; see also ܦܵܪܹܕ / ܦܵܪܸܕ݂ / ܒܲܠܚܸܕ / ܫܵܠܹܐ / ܟܵܐܹܫ / ܢܵܓܹܕ / ܫܲܘܚܸܕ / ܓܵܪܹܫܫ : to retire / to withdraw for privacy ... , to shut oneself away / to take oneself off / to go away in / to one's bedroom ... / to leave / to betake oneself / to seek refuge (?) , to absent oneself , to decamp / to abscond / to take French leave / to steal away / to sneak away , to exit ;
French :1) Oraham ; verbe transitif : fuir , éviter , s'enfuir de / quitter rapidement , s'éloigner rapidement de , abandonner (lieu, tentation ...) ; 2) intransitif ; voir aussi ܦܵܪܹܕ / ܦܵܪܸܕ݂ / ܒܲܠܚܸܕ / ܫܵܠܹܐ / ܟܵܐܹܫ / ܢܵܓܹܕ / ܫܲܘܚܸܕ / ܓܵܪܹܫܫ : se retirer dans un but d'intimité ... , se rendre dans sa chambre ... / partir / se réfugier / chercher refuge (?) , s'absenter , disparaître / décamper / lever le camp , s'échapper / s'éclipser / s'esquiver , quitter la scène , filer à l'anglaise ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܪܕ, ܦܲܪܕܵܐ, ܦܪܕ, ܦܵܪܹܕ, ܦܪܵܕܵܐ, ܦܵܪܸܕ݂, ܡܦܲܪܕܵܐ, ܡܸܬܦܲܪܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܦܵܪܸܕ, ܦܪܸܕܬܵܐ, ܦܸܪܕܵܐ, ܦܸܪܕܵܢܵܝܵܐ, ܦܪܝܼܕܵܐܝܼܬ, ܦܪܕ, ܦܪܕ, ܦܵܪܹܕ, ܦܪܵܕܵܐ, ܦܵܪܸܕ݂

See also : ܓܗܵܝܬܵܐ, ܓܘܵܣܵܐ, ܡܕܵܝܵܐ, ܡܲܥܪܘܼܩܹܐ, ܥܪܲܩܬܵܐ, ܡܲܫܩܘܼܝܹܐ, ܡܲܦܪܚܵܢܵܐ, ܡܲܪܚܘܼܛܹܐ, ܦܲܪܬܘܼܟܹܐ, ܦܪܵܕܵܐ, ܥܵܪܘܿܩܵܐ, ܓܗܵܝܬܵܐ, ܓܘܵܣܵܐ, ܡܕܵܝܵܐ, ܩܵܟ݈ܵܓ݂

Source : Oraham, Bailis Shamun