Eastern Syriac :ܦܪܵܕܵܐ
Western Syriac :ܦܪܳܕܳܐ
Eastern phonetic :' pra da
Category :verb
[Transport]
English :(transitive verb) : to flee (from) , to flee / run away , to hasten away , to shun , to abscond (?) ;
French :(verbe transitif) : fuir , éviter , s'enfuir de / quitter rapidement , s'éloigner rapidement de , abandonner (lieu, tentation ...) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܡܦܲܪܕܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܓܗܵܝܬܵܐ, ܓܘܵܣܵܐ, ܡܕܵܝܵܐ, ܡܲܥܪܘܼܩܹܐ, ܥܪܲܩܬܵܐ, ܡܲܫܩܘܼܝܹܐ, ܡܲܦܪܚܵܢܵܐ, ܡܲܪܚܘܼܛܹܐ, ܦܲܪܬܘܼܟܹܐ, ܦܪܵܕܵܐ, ܥܵܪܘܿܩܵܐ, ܓܗܵܝܬܵܐ, ܓܘܵܣܵܐ, ܡܕܵܝܵܐ, ܩܵܟ݈ܵܓ݂