Eastern Syriac :ܡܲܚܘܹܐ
Western Syriac :ܡܰܚܘܶܐ
Root :ܚܘܐ
Eastern phonetic :' maḥ wi:
Category :verb
[Human → Senses]
English :1) causative de ܚܵܘܹܐ : to darken , to blind literal and figurative sense , to cause to keep in a house , to cause to remain ; 2) see also ܦܲܕܟܸܣ / ܡܲܦܝܸܣ / ܚܲܬܸܬ : to show , to prove , to point out , to reveal , to evince / to prove affection ... , to highlight ; 3) see also ܓܵܠܹܚ / ܡܲܚܙܹܐ : ܡܲܚܘܹܐ ܡܚܲܬܪܵܐܝܼܬ : to parade , to show ostentatiously , to exhibit , to flaunt ; 4) Azerbaijan : passive : ܡ݇ܚܵܘܹܐ : to be seen ; 5) Bailis Shamun ; see also ܡܲܕܸܥ / ܡܲܚܙܹܐ : to note / to denote , to reveal , to make known , to show / to uncover ; 6) Bailis Shamun ; merchandise for sale, sight, information ... ; see also ܓܵܠܹܚ : to spread out , to offer to sight , to show , to reveal , to make generally known / to publish , to exhibit , to uncover , to present / to offer to view / to proclaim / to divulge a secret object ... (?) / to blow the cover of a guilty person ... ; 7) to make available , to afford , to project / to show a film; ܡܚܲܘܸܐ ܨܘܼܪ̈ܵܬܹܐ : to project a film ; 8) Bailis Shamun ; with ܥܲܠ ; see also ܪܵܡܹܙ / ܫܲܘܕܸܥ to direct someone's attention to point the way to new knowledge / to point out a mistake , to underline , to emphasize , to mention / to flag , to underscore / to stress ; 9) see also ܓܵܠܹܐ / ܡܲܩܕܸܒ݂ / ܡܲܚܙܹܐ : to produce / to reveal / to uncover , to offer to view or notice , to unsheathe a weapon / to flash a sword ... ; 10) transitive ; see also ܡܲܫܟܸܚ / ܡܲܗܘܹܐ : to pioneer , to be first in doing / using / showing ... : to be in the vanguard / to be forward , to develop / to innovate / to create , to launch / to open the way to , to spearhead ; 11) noun : a projector ; ܡܚܲܘܸܐ ܨܘܼܪ̈ܵܬܹܐ : a projector of films, pictures.... ;
French :1) causatif de ܚܵܘܹܐ : rendre obscur , obscurcir , aveugler sens propre et figuré , faire recevoir à la maison , faire demeurer ; 2) voir aussi ܦܲܕܟܸܣ / ܡܲܦܝܸܣ / ܚܲܬܸܬ : montrer , démontrer / faire preuve de / manifester / prouver affection ... , désigner , indiquer , signaler , attirer l'attention sur / souligner / faire valoir / relever ; 3) voir aussi ܓܵܠܹܚ / ܡܲܚܙܹܐ : ܡܲܚܘܹܐ ܡܚܲܬܪܵܐܝܼܬ : afficher / faire étalage de , dévoiler , faire parade de , montrer avec ostentation , déployer ; 4) Azerbaïdjan : passif : ܡ݇ܚܵܘܹܐ : être vu ; 5) Bailis Shamun ; voir aussi ܡܲܕܸܥ / ܡܲܚܙܹܐ : noter / dénoter , montrer / démontrer / faire preuve de / révéler , faire savoir ; 6) Bailis Shamun ; marchandise à vendre, spectacle, vue, information ...; voir aussi ܓܵܠܹܚ : étaler / offrir à la vue , exhiber , présenter / montrer / démontrer , faire savoir / faire connaître / publier / rendre public , révéler / divulguer (?) / démasquer un coupable, un objet secret ... (?) ; 7) offrir / mettre à la disposition , rendre disponible / proposer / fournir , projeter un film ... ; ܡܚܲܘܸܐ ܨܘܼܪ̈ܵܬܹܐ : projeter un film ; 8) Bailis Shamun ; avec ܥܲܠ ; voir aussi ܪܵܡܹܙ / ܫܲܘܕܸܥ : signaler / attirer l'attention sur un point précis, une erreur ... / préciser / indiquer / insister sur , faire remarquer , souligner / mentionner / mettre en évidence / insister ; 9) voir aussi ܓܵܠܹܐ / ܡܲܩܕܸܒ݂ / ܡܲܚܙܹܐ : produire / montrer / dévoiler / faire voir , permettre d'apercevoir / laisser voir / sortir une arme / exhiber ; 10) transitif ; voir aussi ܡܲܫܟܸܚ / ܡܲܗܘܹܐ : ouvrir la voie de , introduire / être le premier à faire / utiliser / montrer ... , développer / lancer , être à la tête de , inspirer / mener / être à l'avant-garde , innover / inventer / lancer / créer / ouvrir ; 11) nom : un projecteur ; ܡܚܲܘܸܐ ܨܘܼܪ̈ܵܬܹܐ : un projecteur de films, de photographies ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܘܐ, ܡܚܵܘܝܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܬܲܚܘܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܚܵܘܝܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܚܲܘܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܘܼܘܵܝܵܐ, ܡܸܬܚܲܘܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܚܘܹܐ, ܡܚܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܵܘܹܐ, ܡܚܵܘܝܵܢܵܐ, ܡܚܵܘܝܵܢܵܐ, ܡܚܵܘܝܵܢܬܵܐ, ܡܲܚܘܘܼܝܹܐ

Variants : ܚܵܘܝ

See also : ܓܵܠܹܐ, ܡܲܕܸܥ, ܡܲܚܙܹܐ, ܓܵܠܹܚ, ܓܠܵܚܵܐ, ܡܲܗܘܹܐ, ܡܲܗܘܘܼܝܹܐ, ܫܲܪܹܐ, ܫܲܪܘܼܝܹܐ, ܦܵܬܹܚ, ܦܬܵܚܵܐ, ܡܲܫܟܸܚ, ܡܲܫܟܘܼܚܹܐ, ܩܵܪܹܚ, ܩܪܵܚܵܐ, ܒܲܕܸܩ, ܒܲܕܘܼܩܹܐ, ܡܲܚܙܹܐ, ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ, ܦܵܪܹܣ, ܦܪܵܣܵܐ, ܓܵܠܹܐ, ܓܠܵܝܵܐ, ܡܲܕܸܥ, ܡܲܕܘܼܥܹܐ, ܡܲܚܒܸܪ, ܡܲܚܒܘܼܪܹܐ, ܫܲܪܸܒ݂, ܫܲܪܘܼܒܹܐ

distinguish from ܡܲܚܒ݂ܹܐ : to darken

ne pas confondre avec ܡܲܚܒ݂ܹܐ : obscurcir , foncer

Source : Maclean, Bailis Shamun