Eastern Syriac :ܕܲܢܕܘܼܠܹܐ
Western Syriac :ܕܰܢܕܽܘܠܶܐ
Root :ܕܢܕܠ
Eastern phonetic :dan ' du: li:
Category :verb
English :intransitive : 1) to oscillate , to move back and forth in a regular way , to swing from side to side / back and forth , to sway , to swing backwards and forwards , to swing to and fro , to wigwag ; 2) to vibrate , to quiver / to buzz ; 3) to dangle , to hang loosely , to hang with a swinging motion , to suspend ; 4) transitive ; see also ܙܲܠܙܸܠ : to swing , to cause to move back and forth ;
French :intransitif : osciller , bouger d'un côté et de l'autre de manière régulière , se balancer d'avant en arrière , se balancer d'un côté de l'autre , faire des allers-retours , aller de droite à gauche et de gauche à droite ; 2) vibrer , trépider ; 3) être suspendu , pendre , se balancer au bout de ... , suspendre ; 4) transitif ; voir aussi ܙܲܠܙܸܠ : balancer / faire se balancer , donner un mouvement de va et vient ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܢܕܠ, ܟ̰ܲܢܒܘܼܠܹܐ, ܬܲܢܕܘܼܠܹܐ, ܐܸܬܕܲܢܕܲܠ, ܕܲܢܕܘܼܠܹܐ, ܕܘܼܢܕܸܠܵܐ, ܕܲܢܕܸܠ

See also : ܬܠܵܐ, ܟ̰ܲܢܓܘܼܫܹܐ, ܡܲܚܢܘܼܩܹܐ, ܪܬܵܥ, ܡܫܲܢܫܸܠ, ܬܠܐ, ܢܵܬܹܥ, ܢܬܵܥܵܐ, ܪܵܥܹܠ, ܪܥܵܠܵܐ, ܢܵܙܹܠ, ܢܙܵܠܵܐ, ܪܵܘܹܛ, ܪܘܵܛܵܐ, ܢܵܛܹܠ, ܢܛܵܠܵܐ, ܕܲܪܘܸܕ, ܕܲܪܘܘܼܕܹܐ, ܢܵܐܹܣ, ܢܝܵܣܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun