Eastern Syriac :ܐܵܟܹܠ
Western Syriac :ܐܳܟܶܠ
Root :ܐܟܠ
Eastern phonetic :' a ḥi:l
Category :noun
English :transitive : to eat , to partake of / to consume something , to have , to take / to devour , to ingest , to polish off ;
French :transitif : manger / consommer quelque chose , toucher / dévorer , avaler / ingérer / se mettre derrière la cravate , participer à / prendre part à un repas, une fête ... , partager un plat ... , finir / nettoyer / liquider / expédier / régler son compte à un repas ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܟܠ, ܐܵܟܘܿܠܵܐ, ܐܸܟܲܠ, ܐܵܟܸܠ ܚܲܒ݂ܪܹܗ, ܐܲܟ݂ܠܵܢܵܐ, ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ, ܡܲܐܟ݂ܸܠ, ܐܟ݂ܵܠ݇ܪܲܡܫܵܐ, ܡܲܟ݂ܠܵܢܵܐ, ܡܲܟ݂ܘܿܠܹܐ, ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ, ܬܹܟܹܠ, ܐܵܟ݂ܹܠ ܡܲܓܵܢ, ܐܵܟ݂ܸܠ

See also : ܢܵܣܹܒ݂, ܢܣܵܒ݂ܵܐ, ܫܵܬܹܐ, ܫܬܵܝܵܐ, ܣܲܝܒܘܼܪܹܐ, ܣܲܝܒܸܪ

Source : Bailis Shamun