Eastern Syriac :ܡܲܗܕܹܐ
Western Syriac :ܡܰܗܕܶܐ
Eastern phonetic :' mah di:
Category :verb
[Army → Peace]
English :transitive : to placate , to soothe (?) , to coax (?) ;
French :transitif : apaiser , calmer , amadouer (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܵܕܹܐ, ܗܕܵܝܵܐ, ܗܲܕܘܼܝܹܐ, ܗܲܕܹܐ, ܗܲܕܘܼܝܹܐ, ܡܲܗܕܘܼܝܹܐ, ܡܲܗܕܹܐ

See also : ܡܲܡܟܸܟ݂, ܡܲܡܟܘܼܟܹܐ, ܡܲܪܕܹܐ, ܡܲܪܕܘܼܝܹܐ, ܡܲܫܠܹܐ, ܡܲܫܠܘܼܝܹܐ, ܣܲܙܓܸܪ, ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ, ܫܲܢܸܢ, ܫܲܢܘܼܢܹܐ, ܫܲܝܸܢ, ܫܲܝܘܼܢܹܐ, ܡܲܗܕܘܼܝܹܐ, ܡܲܗܕܹܐ

Source : Bailis Shamun