Eastern Syriac :ܡܲܗܕܘܼܝܹܐ
Western Syriac :ܡܰܗܕܽܘܝܶܐ
Eastern phonetic :mah ' du: yi:
Category :verb
English :transitive : to placate , to soothe (?) , to coax (?) ;
French :transitif : apaiser , calmer , amadouer (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܵܕܹܐ, ܗܕܵܝܵܐ, ܗܲܕܘܼܝܹܐ, ܡܲܗܕܹܐ, ܗܲܕܹܐ, ܗܲܕܘܼܝܹܐ

See also : ܡܲܡܟܸܟ݂, ܡܲܡܟܘܼܟܹܐ, ܡܲܪܕܹܐ, ܡܲܪܕܘܼܝܹܐ, ܡܲܫܠܹܐ, ܡܲܫܠܘܼܝܹܐ, ܣܲܙܓܸܪ, ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ, ܫܲܢܸܢ, ܫܲܢܘܼܢܹܐ

Source : Bailis Shamun