Eastern Syriac :ܡܸܠܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܶܠܬ݂ܳܐ
Root :ܡܠܠ
Eastern phonetic :' mil tha:
Category :noun
[Human → Speech]
English :1) a verb (the part of speech expressing action or mode of being) , a word ; ܟܵܐܪ ܕܡܸܠܬܵܐ : the action of a verb ; ܡܸܠܬܵܐ ܚܵܫܘܿܫܬܐ : a passive verb ; Rhétoré : ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܡܸܠܬ݂ܵܐ ܐܵܕ݂ܝܼ ܕܸܗܘܹܐ ܠܵܗܿ : let us see the word that has been said / uttered / pronounced ; ܡܸܠܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬ݂ܵܐ : the substantive verb ; Baili Shamun ; ܐܲܪܝܼܟ݂ܘܼܬ ܡܸܠܬܵܐ : prolixity ; ܥܒ̣ܲܕ ܡܸܠܬ݂ܵܐ : to plead , to beseech ; 2) the Word , see ܗܹܡܸܙܡܵܢ ; ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܬܘܼܿܡܵܝܵܐ : the Everlasting Word ; 3) feminine : a string of a musical instrument , a bow-string , = ܡܸܢܬܵܐ ; 4) a sling ; 5) a bow for beating out cotton ; 6) Lishani : a) word / talk / speech , b) law / charter / code , c) an era , d) an act , e) the small intestine ; 7) Bailis Shamun ; see ܥܸܠܬ݂ܵܐ : a reason ; 8) speech / communication / expression of thoughts in spoken words , speech , the Word ; ܡܢܲܘ̈ܵܬܵܐ ܕܡܸܠܬܐ : parts of speech ; ܡܸܠܬܵܐ ܡܬܘܿܡܵܝܵܐ : the Everlasting Word ; ܡܲܪܕܝܼܬ ܡܸܠܬܵܐ : a context ; 9) conversation , exchange of words ; 10) a phrase ;
French :1) un verbe (mot exprimant un action, ou un état) , un mot ; ܟܵܐܪ ܕܡܸܠܬܵܐ : l'action d'un verbe ; ܡܸܠܬܵܐ ܚܵܫܘܿܫܬܐ : un verbe passif ; Rhétoré : ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܡܸܠܬ݂ܵܐ ܐܵܕ݂ܝܼ ܕܸܗܘܹܐ ܠܵܗܿ : voyons le mot qui a été prononcé / dit ; ܡܸܠܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬ݂ܵܐ : le verbe substantif ; Bailis Shamun ; ܐܲܪܝܼܟ݂ܘܼܬ ܡܸܠܬܵܐ : la prolixité ; ܥܒ̣ܲܕ ܡܸܠܬ݂ܵܐ : plaider , supplier / implorer ; 2) le Logos , voir ܗܹܡܸܙܡܵܢ ; ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܬܘܼܿܡܵܝܵܐ : la Parole Eternelle ; 3) féminin : une corde d'instrument , une corde d'arc , = ܡܸܢܬܵܐ ; 4) une fronde ; 5) un arc pour battre le coton ; 6) Lishani : a) mot / parole / discours , b) loi / charte / code , c) une ère , d) un acte , e) l'intestin grêle ; 7) Bailis Shamun : voir ܥܸܠܬ݂ܵܐ : une raison ; 8) la parole / la communication / l'expression de la pensée au moyens de mots parlés , le langage ; ܡܢܲܘ̈ܵܬܵܐ ܕܡܸܠܬܐ : les composantes du langage , les parties du discours , les parties du langage ; ܡܸܠܬܵܐ ܡܬܘܿܡܵܝܵܐ : la Parole éternelle ; ܡܲܪܕܝܼܬ ܡܸܠܬܵܐ : un contexte ; 9) la conversation , l'échange de paroles ; 10) un syntagme ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܠܠ, ܥܲܠܡܸܠܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ ܡܫܲܢܝܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܝܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܹܠܵܐ, , ܡܸܠܠܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ, ܡܸܠܲܬ݂ܫܡܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܫܲܠܡܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܟܪܝܼܗܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܪܲܟܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܫܲܢܝܵܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܼܪܥܵܦܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܼܪܥܵܦܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ, ܡܸܠܲܬܫܡܵܐ, ܥܲܠ ܡܸܠܬܵܐ, ܙܥܝܼܦ ܡܸܠܬܵܐ

See also : ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ ܡܲܠܠܘܼܬܵܐ, ܬܵܐܪ, ܣܹܡܵܐ, ܣܝܼܡ, ܓܘܼܫܡܵܐ, ܗܹܡܸܙܡܵܢ, ܚܲܒܪܵܐ, ܬܵܢܵܝܬܵܐ, ܩܝܵܡܵܐ, ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ, ܣܘܼܘܵܕܵܐ, ܚܫܲܚܬ݂ܵܐ, ܦܸܬܓ݂ܵܡܵܐ

plural : ܡܸܠܹ̈ܐ / ܡܸܠܵܠܹ̈ܐ

pluriel : ܡܸܠܹ̈ܐ / ܡܸܠܵܠܹ̈ܐ

Source : Oraham, Maclean, Bailis Shamun