Eastern Syriac :ܫܲܠܓܡܵܐ
Western Syriac :ܫܰܠܓܡܳܐ
Eastern phonetic :' šalg ma:
Category :noun
[Country → Plants]
English :1) also ܠܸܦܬܵܐ / ܠܲܦܬܵܐ : a turnip , the thick edible root of Bressica plant ; 2) Bailis Shamun ; also ܠܸܦܬܵܐ / ܫܲܠܓܡܵܐ / ܫܸܪܓܸܡܬܵܐ : colza / rape ; a turnip ;
French :1) aussi ܠܸܦܬܵܐ / ܠܲܦܬܵܐ : un navet , un rave ; 2) Bailis Shamun ; aussi ܠܸܦܬܵܐ / ܫܲܠܓܡܵܐ / ܫܸܪܓܸܡܬܵܐ : le colza ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܸܠܓ݂ܸܡܵܐ, ܫܹܪܓܸܡܵܐ

See also : ܠܲܦܬܵܐ

Source : Bailis Shamun