Eastern Syriac :ܠܸܦܬܵܐ
Western Syriac :ܠܶܦܬܳܐ
Eastern phonetic :' lip ta:
Category :noun
[Country → Plants]
English :1) also ܠܲܦܬܵܐ : a turnip , the thick edible root of Bressica plant ; 2) Bailis Shamun ; also ܠܸܦܬܵܐ / ܫܲܠܓܡܵܐ / ܫܸܪܓܸܡܬܵܐ : colza / rape ;
French :1) aussi ܠܲܦܬܵܐ : un navet , un rave ; 2) Bailis Shamun ; aussi ܠܸܦܬܵܐ / ܫܲܠܓܡܵܐ / ܫܸܪܓܸܡܬܵܐ : le colza ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܲܦܬܵܐ

See also : ܫܲܠܓܡܵܐ, ܫܸܪܓܸܡܬܵܐ

Source : Bailis Shamun