Eastern Syriac :ܦܲܠܓܵܐ
Western Syriac :ܦܰܠܓܳܐ
Root :ܦܠܓ
Eastern phonetic :' pal ga:
Category :noun
[Science → Mathematics]
English :1) a half , a moeity , the middle of / mid- ; ܦܲܠܓܵܐ ܕܩܲܝܛܵܐ : midsummer ; ܒܹܝܬ ܦܲܠܓܹܗ ܕܐܘܼܪܚܵܐ : in the middle of the road / half-way ; ܒܝܹܬ ܦܲܠܓܓܹܗ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܠܸܐ ܟܵܠܝܵܐ ܢܬܵܪܬܵܐ ܕܦܸܩܚܹ̈ܐ ܡܸܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ : the falling of flowers from trees does not stop half-way ("in the middle of its road") , flowers falling from trees do not stop half-way ; 2) sometimes : a division , a share , a piece , a part , a portion , a winning ; Al Qosh : ܒܦܲܠܓܘܼܬ݂ܵܐ : half and half , on equal terms ; 3) Al Qosh, Ashita ; see ܒܹܝ ܦܲܠܓܵܐ / ܒܹܝ ܦܲܠܓܹܗ ܕ : amidst , among : the middle ; Ashita : ܒܘܵܐ ܦܲܠܓܵܐ : about that time ; ܦܲܠܓܹܗ ܕܠܲܚܡܵܐ : half the bread , half a loaf ; Urmiah : ܦܲܠܓܹܐ ܕܣܵܥܲܬ / NENA : ܦܲܠܓܵܗܿ ܕܣܵܥܲܬ : half an hour ; Urmiah ; feminine : ܬܪܹܝ ܦܲܠܓܹܗ / NENA ; masculine and feminine : ܬܪܹܝ ܘܦܲܠܓܹܗ : two and a half , 2.5 ; Urmiah : ܣܵܥܲܬ ܦܲܠܓܹܗ / NENA : ܣܵܥܬ ܘܦܲܠܓܵܗܿ : one hour and a half ; Urmiah : ܬܠܵܬ݇ ܫܸܢܹ̈ܐ ܦܲܠܓܹܗ / NENA ܬܸܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܦܲܠܓܵܗܿ : three years and a half ; after nouns ending with ܐܵ, ܘ is inserted, in Urmiah also : ܗܲܦܬܵܐ ܘܦܲܠܓܹܐ : a hafta and a half ; ܦܲܠܓܘܼܗܝ ܡܝܼܬ݂ܵܐ : half dead ;
French :1) une moitié , une demie / un demi , le milieu / la mi-; ܦܲܠܓܵܐ ܕܩܲܝܛܵܐ : le milieu de l'été , la mi-été , la mi-saison d'été ; ܒܹܝܬ ܦܲܠܓܹܗ ܕܐܘܼܪܚܵܐ : au milieu de la route , à mi-chemin ; ܒܝܹܬ ܦܲܠܓܓܹܗ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܠܸܐ ܟܵܠܝܵܐ ܢܬܵܪܬܵܐ ܕܦܸܩܚܹ̈ܐ ܡܸܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ : la chute des fleurs des arbres ne s'arrête pas à mi-chemin ; 2) parfois : une part , une partie , une portion , une parcelle / une pièce , un bout ; Al Qosh : ܒܦܲܠܓܘܼܬ݂ܵܐ : à part égale , sur un pied d'égalité , d'égal à égal ; 3) Al Qosh, Ashita ; voir ܒܹܝ ܦܲܠܓܵܐ / ܒܹܝ ܦܲܠܓܹܗ ܕ : parmi, au milieu de : le milieu ; Ashita : ܒܘܵܐ ܦܲܠܓܵܐ : à peu près à ce moment-là / cette époque , dans ces eaux-là ; ܦܲܠܓܹܗ ܕܠܲܚܡܵܐ : la moitié du pain , une demie miche ; Ourmia : ܦܲܠܓܹܐ ܕܣܵܥܲܬ / NENA : ܦܲܠܓܵܗܿ ܕܣܵܥܲܬ : une demi-heure ; Ourmia ; féminin : ܬܪܹܝ ܦܲܠܓܹܗ / NENA ; masculin et féminin : ܬܪܹܝ ܘܦܲܠܓܹܗ : deux et demi , 2,5 ; Ourmia : ܣܵܥܲܬ ܦܲܠܓܹܗ / NENA : ܣܵܥܬ ܘܦܲܠܓܵܗܿ : une heure et demie ; Ourmia : ܬܠܵܬ݇ ܫܸܢܹ̈ܐ ܦܲܠܓܹܗ / NENA ܬܸܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܦܲܠܓܵܗܿ : trois ans et demi ; après les noms en ܐܵ, ܘ est inséré, même à Ourmia : ܗܲܦܬܵܐ ܘܦܲܠܓܹܐ : un hafta et demi ; ܦܲܠܓܘܼܗܝ ܡܝܼܬ݂ܵܐ : à moitié mort ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, NENA

Cf. ܦܠܓ, ܦܵܠܵܐ, ܦܠܵܓܵܐ, ܦܲܠܓܹܗ ܕܨܵܘܡܵܐ, ܦܲܠܓܵܓܵܐ, ܦܲܠܓܘܼ, ܦܲܠܓܘܼܝܹܐ, ܦܲܠܓܘܼܬܵܐ, ܦܲܠܓܬܵܐ, ܦܠܲܓ݂ܵܐ, ܦܠܵܐ, ܡܸܬܦܲܠܓܵܢܵܐ, ܦܘܼܠܵܓܵܐ, , ܡܦܲܠܓܘܼܬܵܐ, ܡܦܲܠܓܲܢܵܐ, ܦܸܠܵܓܵܐ, ܦܸܠܓܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ, ܦܠܝܼܓܘܼܬܵܐ, ܦܵܠܵܓ݂, ܦܸܠܓ݂ܘܼܢܵܐ, ܦܲܠܓܵܝܵܐ, ܦܲܠܓܵܝܬܵܐ

Variants : ܦܲܠܓܘܼܬ݂ܵܐ

See also : ܢܝܼܡܵܐ

Classical Syriac : ܦܸܠܓܵܐ, also in Ashita and Al Qosh ; This word contains the root for the Biblical name "Peleg" (a reference to the time when the languages being "confused" , the clans moved apart each their own way)

syriaque classique : ܦܸܠܓܵܐ, aussi en Ashita et Al Qosh ; Ce mot contient la racine du nom biblique "Peleg" (référence à l'époque suivant la confusion des langues à Babel où les clans partirent chacun de leur côté)

Source : Oraham, Maclean