Eastern Syriac :ܩܵܦܘܿܠܵܐ
Western Syriac :ܩܳܦܽܘܠܳܐ
Root :ܩܦܠ
Eastern phonetic :qa: ' pu: la:
Category :noun
[Professions]
English :see also ܡܲܬܩܸܢ ܩܘܼܦ̈ܠܹܐ / ܬܲܪܨܵܢܵܐ ܕܩܸܦ̈ܝܼܠܹܐ : a locksmith ;
French :voir aussi ܡܲܬܩܸܢ ܩܘܼܦ̈ܠܹܐ / ܬܲܪܨܵܢܵܐ ܕܩܸܦ̈ܝܼܠܹܐ : un serrurier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܦܠ, ܩܘܼܦܠܵܐ, ܩܸܦܸܠܕܵܪ, ܩܵܦܸܠ

See also : ܕܵܒ݂ܪܵܐ, ܙܘܼܓܵܡܵܐ, ܡܲܓܣܵܢܵܐ, ܕܒ݂ܵܪܵܐ, ܩܠܝܼܕܵܐ, ܩܕܝܼܠܵܐ, ܡܠܲܚܡܵܢܵܐ, ܡܲܦܬܵܚܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun