Eastern Syriac :ܩܲܪܡܘܼܟ̰ܹܐ
Western Syriac :ܩܰܪܡܽܘܟ̰ܶܐ
Root :ܩܪܡܟܵ
Eastern phonetic :qar ' mu: tši:
Category :verb
[Science → Natural sciences]
English :1) Oraham ; see ܩܵܡܹܛ / ܟܲܡܸܫ / ܥܲܩܸܣ / ܩܲܦܸܕ / ܩܲܪܡܸܛ : to wrinkle , to contract into furrows , to be marked with wrinkles , to contract , to pucker , to shrivel , paper, fabric ... : to crease , to crumple , to crinkle , to corrugate , to rumple , surface of water : to ruffle ; 2) intransitive ; skin, face, lips ... ; see also ܟܵܡܹܫ / ܩܵܡܹܛ / ܩܵܦܹܕ / ܓܵܡܹܙ / ܩܲܪܡܸܛ : to pucker , to become wrinkled / to shrivel up / to curl up / to shrink , to become constricted ; 3) transitive ; see also ܟܲܡܸܫ / ܩܲܡܸܛ / ܩܲܦܸܕ / ܓܲܡܸܙ / ܩܲܪܡܸܛ : to pucker , to contract into folds or wrinkles , to rumple , to crumple , to ruffle shirt ... , to crinkle ; 4) transitive ; see also ܩܵܡܹܛ / ܟܲܡܸܫ / ܥܲܩܸܣ / ܩܲܦܸܕ / ܩܲܪܡܸܛ / ܩܲܪܡܸܟ̃ / ܓܲܠܡܸܓ̰ ; paper, skin , surface of water... : to ruffle , to crumple / to crease , to rumple / to wrinkle ; 5) transitive ; see also ܥܵܙܹܠ / ܩܵܡܹܛ / ܓܵܕܹܠ / ܡܲܦܬܸܠ : to screw / to twist into strained configurations , to misshape , to contort , to bend / to deform , to crumple / to screw one's face into a smile ... , to distort a judgement ... (?) ; 6) transitive ; see also ܩܲܦܸܕ / ܩܲܦܸܣ / ܟܲܡܸܫ / ܩܲܡܸܛ / ܩܲܪܡܸܛ / ܩܲܪܡܸܟ̃ : to seam , to mark with lines suggesting seams , to carve deep lines into a face ... , to inflict scars / to scarify , to weather / to cause to be craggy face, skin ... , to crack / to cause to have cracks on a wall, a rock ... ; 7) Bailis Shamun ; transitive ; see also ܩܲܦܸܣ / ܟܲܡܸܫ / ܩܲܦܸܕ / ܓܲܡܸܙ / ܩܲܪܢܸܙ / ܩܲܪܡܸܟ̃ ; wool, clothing, wood, metal... : to shrink , to make smaller , to cause to contract ;
French :1) Oraham ; voir ܩܵܡܹܛ / ܟܲܡܸܫ / ܥܲܩܸܣ / ܩܲܦܸܕ / ܩܲܪܡܸܛ : rider / se rider , être ridé / marqué par les rides , papier, tissu ... : froisser / se froisser , plisser / se plisser / être plissé , chiffonner / être chiffonné , friper / être fripé , froncer / se froncer , se ratatiner , gondoler / se gondoler / être gondolé , contracter / se contracter , rétrécir / se rétrécir , se réduire en peau de chagrin / être réduit en peau de chagrin , surface de l'eau se rider / onduler avec des vaguelettes ; 2) Bailis Shamun ; intransitif ; peau, visage, lèvres .. ; voir aussi ܟܵܡܹܫ / ܩܵܡܹܛ / ܩܵܦܹܕ / ܓܵܡܹܙ / ܩܲܪܡܸܛ : se plisser , se froncer sourcils ... , se contracter / se ratatiner , se pincer lèvres , grimacer / faire la grimace , se rider ; 3) transitif ; voir aussi ܟܲܡܸܫ / ܩܲܡܸܛ / ܩܲܦܸܕ / ܓܲܡܸܙ / ܩܲܪܡܸܛ : froisser , chiffonner , friper , plisser , rider , froncer , retrousser manche de chemise... ; 4) transitif ; voir aussi ܩܵܡܹܛ / ܟܲܡܸܫ / ܥܲܩܸܣ / ܩܲܦܸܕ / ܩܲܪܡܸܛ / ܩܲܪܡܸܟ̃ / ܓܲܠܡܸܓ̰ ; papier, surface de l'eau ... : froisser , chiffonner / friper , rider ; 5) transitif ; voir aussi ܥܵܙܹܠ / ܩܵܡܹܛ / ܓܵܕܹܠ / ܡܲܦܬܸܠ : contorsionner / tordre le cou pour voir mieux ... / tortiller , grimacer un sourire , déformer / crisper , fausser un jugement ... (?) ; 6) transitif ; voir aussi ܩܲܦܸܕ / ܩܲܦܸܣ / ܟܲܡܸܫ / ܩܲܡܸܛ / ܩܲܪܡܸܛ / ܩܲܪܡܸܟ̃ : scarifier , couturer / marquer avec des lignes suggérant des coutures cicatrices ... / zébrer / buriner , marquer de cicatrices un visage, une peau ... / balafrer , fissurer / marquer de fissures mur, rocher ... ; 7) Bailis Shamun ; transitif ; voir aussi ܩܲܦܸܣ / ܟܲܡܸܫ / ܩܲܦܸܕ / ܓܲܡܸܙ / ܩܲܪܢܸܙ / ܩܲܪܡܸܟ̃ ; tissu, laine, bois, métal ... : contracter / étrécir , rétrécir / faire se rétrécir / réduire / diminuer la taille de / rapetisser / baisser , faire se contracter ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܩܪܡܟܵ, ܩܪܡܛ, ܩܲܪܡܹܛ, ܩܲܪܡܘܼܛܹܐ, ܩܲܪܡܲܟ̰ܬܵܐ, ܩܲܪܡܸܟܵ, ܩܲܪܡܸܟ̃, ܩܸܪܡܘܼܟ̰ܵܐ

See also : ܐܪܓܘܼܓ̰ܹܐ, ܥܒ݂ܵܪܵܐ ܒܐܘܼܚܕܵܪܹܐ, ܩܡܵܛܵܐ, ܩܢܵܙܵܐ, ܩܲܪܟ̰ܲܡܬܵܐ, ܩܸܡܛܵܐ, ܩܦܵܕܵܐ, ܩܲܪܢܘܼܙܹܐ, ܡܓܲܠܡܸܓ̰, ܩܵܡܹܛ, ܩܡܵܛܵܐ, ܩܵܦܹܕ, ܩܦܵܕܵܐ, ܓܵܡܹܙ, ܓܡܵܙܵܐ, ܟܵܡܹܫ, ܟܡܵܫܵܐ, ܩܲܦܸܕ, ܩܲܦܘܼܕܹܐ, ܓܲܡܸܙ, ܓܲܡܘܼܙܹܐ, ܩܲܪܡܸܛ, ܩܲܪܡܘܼܛܹܐ, ܩܲܪܡܸܟܵ, ܩܲܪܡܘܼܟ̰ܹܐ, ܟܲܡܸܫ, ܟܲܡܘܼܫܹܐ, ܩܲܡܘܼܛܹܐ, ܩܲܡܸܛ

Source : Oraham, Bailis Shamun