Eastern Syriac :ܫܘܵܐ
Western Syriac :ܫܘܳܐ
Root :ܫܘܙ
Eastern phonetic :' šwa:
Category :verb
[Measures]
English :intransitive verb : 1) to be even , to be equally matched / balanced , to be equal / on the same footing ; 2) to become level / smooth / flattened ; 3) Oraham ; see also ܣܵܦܩܵܐ / ܚܫܝܼܚܵܐ : to be sufficient , to suffice , to do / be enough , to fulfill / match requirements , to be adequate , to deserve , to be worthy / to be likely / to be liable to do something ... ; ܫܘܵܐ ܠܡܸܬܒܲܩܝܵܢܘܼܬܵܐ : worthy of being noticed , remarkable ; 4) proper noun (distinguish from ܫܒ݂ܵܐ : Sabea) : see ܫܵܘܹܐ ; 2 Samuel : 20, 25 (Peshitta : ܫܹܪܝܼܵܐ) : Sheva , Genesis : 14, 5 : ܫܘܵܐ ܩܘܼܪܝܲܬܝܼܡ : Shaveh Kiriathaim ;
French :verbe intransitif : 1) être au (même) niveau , être égal / équivalent , se valoir , être sur un pied d'égalité ; 2) être de niveau / lisse / uni , être aplani / nivelé / plat / égalisé / régularisé ; 3) Oraham ; voir aussi ܣܵܦܩܵܐ / ܚܫܝܼܚܵܐ : être suffisant / suffire , être adéquat , remplir les conditions , être à la hauteur / mesure , mériter , valoir le coup , en être digne / être digne de ... , être susceptible / être à même de ... ; ܫܘܵܐ ܠܡܸܬܒܲܩܝܵܢܘܼܬܵܐ : digne d'être remarqué / mentionné , remarquable ; 4) nom propre (ne pas confondre avec ܫܒ݂ܵܐ : Saba) : voir ܫܵܘܹܐ ; 2 Samuel : 20, 25 (Peshitta : ܫܹܪܝܼܵܐ) : Sheva , Genèse : 14, 5 : ܫܘܵܐ ܩܘܼܪܝܲܬܝܼܡ : Shaveh Kiriathaim ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܘܙ, ܫܘܵܐ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܐܘܼܣܝܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܢܲܦ݈ܫܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ, ܫܘܵܐ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ, ܫܘܵܐ ܫܡܵܐ, ܫܘܵܐ ܫܲܪܒܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ, ܫܲܘܝܵܐ, ܫܵܘܹܐ, , ܡܫܵܘܹܐ, ܡܲܫܘܹܐ, ܫܲܘܝܵܐ, ܫܵܘܸܐ, ܫܵܘܝܘܼܬܵܐ

See also : ܫܘܵܐ ܠܡܸܬܒܲܩܝܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Oraham, Maclean