Eastern Syriac :ܫܵܘܹܐ
Western Syriac :ܫܳܘܶܐ
Root :ܫܘܐ
Eastern phonetic :' ša: wi:
Category :verb
[Measures]
English :1) Classical Syriac : a) to be equal , to be worthy , b) to level , to spread ; 2) transitive ; see also ܦܵܚܹܡ / ܣܵܒܹܗ / ܕܵܡܹܐ : to rival with / to be in competition with , to strive to compare with / to emulate / to strive to equal or excel , to be or seem to be equal or comparable to ; 3) to be level , to become level , to be / become horizontal , to be / become equal ; past participle ܫܸܘܝܵܐ / ܫܘܝܼܬܵܐ : spread , carpeted ; 3) Al Qosh : to live , to dwell ;
French :1) syriaque classique : a) égaler , équivaloir , valoir , être valable , b) niveler , étaler , déployer ; 2) transitif ; voir aussi ܦܵܚܹܡ / ܣܵܒܹܗ / ܕܵܡܹܐ : rivaliser avec / être en compétition avec , se comparer à / émuler / essayer de faire aussi bien voire mieux que , avoir des qualités égales ou supérieures à ; 3) être de niveau , être plat / être plan / horizontal , être uni , devenir à niveau , se niveler , devenir plat / s'aplatir / s'aplanir , venir au même niveau , être à égalité / s'égaliser ; participe passé ܫܸܘܝܵܐ / ܫܘܝܼܬܵܐ : étalé , déployé , tapissé ; 3) Al Qosh : vivre / habiter , demeurer ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, Al Qosh

Cf. ܫܘܐ, ܫܘܵܐ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܐܘܼܣܝܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ, ܫܘܵܐ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ, ܫܘܵܐ ܫܡܵܐ, ܫܘܵܐ ܫܲܪܒܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ, ܫܘܵܐ, ܫܲܘܝܵܐܝܼܬ, ܫܲܘܝܘܼܬܐܘܼܣܝܼܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܸܠܝܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܡܲܥܡܪܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܢܸܙܠܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܢܸܫܡܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܣܲܬܘܵܝܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܩܵܠܵܐ, ܫܲܘܝܘܼ ܪܸܗܛܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬܵܐ, ܫܵܘܝܘܼܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ, ܫܲܘܝܵܬ, ܫܲܘܵܐܝܼܬ, ܡܫܵܘܹܐ, ܫܘܵܐ, ܡܲܫܘܹܐ, ܫܸܘܝܵܐ, ܫܘܝܼܬܵܐ, ܫܘܵܝܵܐ

See also : ܣܵܒܹܗ, ܣܒ݂ܵܗܵܐ, ܦܵܚܹܡ, ܦܚܵܡܵܐ, ܡܲܪܹܐ, ܡܲܪܘܼܝܹܐ, ܕܵܡܹܐ, ܕܡܵܝܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun