Eastern Syriac :ܫܲܦܠܘܼܦܹܐ
Western Syriac :ܫܰܦܠܽܘܦܶܐ
Root :ܫܦܠܦ
Eastern phonetic :šap ' lu: pi:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :1) intransitive ; see also ܚܵܢܹܓ݂ / ܪܵܥܹܡ / ܬܲܢܸܚ / ܟܲܠܟܸܠ / ܫܲܦܠܸܦ / ܬܲܢܬܸܨ / ܨܲܦܠܸܦ / ܒܵܟܹܐ : to sob / to cry with convulsive catching of breath , to weep convulsively , to snivel ; 2) to supplicate , to beseech , to ask for / beg / pray -someone- earnestly and humbly , to implore / to beg / to entreat as a supplicant ;
French :1) intransitif ; voir aussi ܚܵܢܹܓ݂ / ܪܵܥܹܡ / ܬܲܢܸܚ / ܟܲܠܟܸܠ / ܫܲܦܠܸܦ / ܬܲܢܬܸܨ / ܨܲܦܠܸܦ / ܒܵܟܹܐ : sangloter / étouffer un sanglot , pleurnicher , larmoyer ; 2) supplier , implorer / conjurer / prier quelqu'un , solliciter / quémander en pleurant , chouiner ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܦܠܦ, ܫܲܦܠܸܦܵܢܵܐ, ܫܲܦܠܲܦܬܵܐ, ܡܫܲܦܠܸܦ

See also : ܟܲܬܟܘܼܟܹܐ, ܢܲܙܢܘܼܙܸܐ, ܪܵܥܹܡ, ܪܥܵܡܵܐ, ܬܲܢܸܚ, ܬܲܢܘܼܚܹܐ, ܟܲܠܟܸܠ, ܟܲܠܟܘܼܠܹܐ, ܫܲܦܠܸܦ, ܫܲܦܠܘܼܦܹܐ, ܬܲܢܬܸܨ, ܬܲܢܬܘܼܨܹܐ, ܨܲܦܠܸܦ, ܨܲܦܠܘܼܦܹܐ, ܒܵܟܹܐ, ܒܟ݂ܵܝܵܐ, ܚܵܢܹܓ݂, ܚܢܵܓ݂ܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun