Eastern Syriac :ܬܲܢܸܚ
Western Syriac :ܬܰܢܶܚ
Root :ܬܢܚ
Eastern phonetic :' ta niḥ
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) intransitive ; see also ܢܵܗܹܐ / ܢܵܗܹܓ݂ / ܓܵܢܹܚ / ܢܵܗܹܡ / ܬܵܢܹܚ / ܬܵܘܹܐ / ܐܵܢܹܩ / ܓܵܪܹܫ ܗܲܣܪܲܬ : to sigh , to heave a sigh / to take an audible breath to express weariness or relief , to suspire ; 2) intransitive ; see also ܚܵܢܹܓ݂ / ܪܵܥܹܡ / ܟܲܠܟܸܠ / ܫܲܦܠܸܦ / ܬܲܢܬܸܨ / ܨܲܦܠܸܦ / ܒܵܟܹܐ : to sob / to cry or weep with convulsive catching of breath ;
French :1) intransitif ; voir aussi ܢܵܗܹܐ / ܢܵܗܹܓ݂ / ܓܵܢܹܚ / ܢܵܗܹܡ / ܬܵܢܹܚ / ܬܵܘܹܐ / ܐܵܢܹܩ / ܓܵܪܹܫ ܗܲܣܪܲܬ : soupirer de ... / pousser un soupir / exhaler un soupir de lassitude ou de soulagement ; 2) intransitif ; voir aussi ܚܵܢܹܓ݂ / ܪܵܥܹܡ / ܟܲܠܟܸܠ / ܫܲܦܠܸܦ / ܬܲܢܬܸܨ / ܨܲܦܠܸܦ / ܒܵܟܹܐ : sangloter / étouffer un sanglot ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܢܚ, ܬܲܢܘܼܚܹܐ, ܬܸܚܢܵܐ, ܬܵܢܲܚܬܵܐ, ܬܸܢܚܬܵܐ, ܬܲܢܲܚܬܵܐ, ܬܵܢܲܚܬܵܐ, ܬܸܢܝܼܚܵܐ, ܬܸܢܝܼܚܬܵܐ, ܬܸܐܢܲܚܬܵܐ, ܬܲܢܚܵܢܵܐ, ܬܸܢܲܚܬܵܐ, ܡܬܵܢܸܚ, ܐܸܬܬܲܢܲܚ, ܬܢܵܚܵܐ, ܬܲܢܘܼܚܹܐ, ܬܵܢܹܚ, ܬܢܵܚܵܐ, ܬܲܢܲܚܬܵܐ

See also : ܪܵܥܹܡ, ܪܥܵܡܵܐ, ܟܲܠܟܸܠ, ܟܲܠܟܘܼܠܹܐ, ܫܲܦܠܸܦ, ܫܲܦܠܘܼܦܹܐ, ܬܲܢܬܸܨ, ܬܲܢܬܘܼܨܹܐ, ܨܲܦܠܸܦ, ܨܲܦܠܘܼܦܹܐ, ܒܵܟܹܐ, ܒܟ݂ܵܝܵܐ, ܚܵܢܹܓ݂, ܚܢܵܓ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun