Eastern Syriac :ܬܵܡܵܗܵܐ
Western Syriac :ܬܳܡܳܗܳܐ
Eastern phonetic :ta: ' ma: ha:
Category :adverb
[Humanities → Geography]
English :1) = ܬܵܡܵܐ more empathic : yonder , there , over there ; 2) Rhétoré , see ܠܡܵܐ : why ? ;
French :1) = ܬܵܡܵܐ plus empathique : loin là-bas , tout là-bas , (-Oraham- : utilisé pour désigner un objet éloigné mais visible) ; 2) Rhétoré , voir ܠܡܵܐ : pourquoi ? ;
Dialect :NENA

Cf. ܬܲܡܵܐ, ܬܡܵܗ, ܬܲܡܵܢ, ܬܵܡܵܐ, ܠܬܵܡܵܐ

Variants : ܬܲܡܗ݇ܘܿ, ܬܵܡܗ݇ܘܿܗܵܐ, ܬܵܡܗ݇ܘܿܗܵܘ, ܬܵܡܗ݇ܘܿܗܵܢܹܐ, ܬܵܡܵܟ݂

See also : ܠܡܵܢܵܐ, ܠܡܘܼ, ܛܠܵܐ ܡܵܗܵܐ, ܡܵܢܵܐ, ܩܵܐ ܡܘܿ, ܩܵܐ ܡܘܼܕܝܼ, ܩܵܡ, ܬܵܐܡܵܐ, ܬܵܐ ܡܵܗܵܐ, ܠܡܵܐ

also ܬܲܡܵܗܵܐ

aussi ܬܲܡܵܗܵܐ