Eastern Syriac :ܒܵܚܸܫ
Western Syriac :ܒܳܚܶܫ
Eastern phonetic :' ba: ḥiš
Category :verb
[Feeding → Cooking]
English :to stir ;
French :remuer ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܒܵܚܘܿܫܵܐ, ܒܵܚܘܼܫܬܵܐ, ܒܵܪܚܘܼܫܹܐ, ܒܚܵܫܵܐ, ܒܚܵܫܬܵܐ, ܒܵܚܘܼܫܹܐ, ܡܒܲܪܚܸܫ