Eastern Syriac :ܕܝܵܬܹܩܹܐ
Western Syriac :ܕܝܳܬܶܩܶܐ
Eastern phonetic :dia: ' ti: qi:
Category :noun
[Religion]
English :1) = ܕܝܼܵܬܹܩܝܼ ; 2) feminien ; = ܡܘܠܟܵܢܵܐ ; plural : ܕܝܼܵܬܹܩܵܣ : obligations / duties ;
French :1) = ܕܝܼܵܬܹܩܝܼ ; 2) feminine ; = ܡܘܠܟܵܢܵܐ ; pluriel : ܕܝܼܵܬܹܩܵܣ : des obligations ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܕܝܼܵܬܹܩܝܼ

Variants : ܕܝܼܵܬܹܩܵܣ

See also : ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ, ܡܸܬܬܚܝܼܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܐܲܣܵܪܵܐ, ܩܵܘܠܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun

Origin : Greek