Eastern Syriac :ܝܼܬܘܿܢ
Western Syriac :ܺܝܬܽܘܢ
Eastern phonetic :' i: tu:n
Category :verb
English :plural : you are , ye are , distinguish from ܝܼܘܸܬ / ܝܼܘܲܬܝ ; NENA : ܦܝܵܫܵܐ ܝܼܬܘܿܢ : you / ye remain ;
French :vous êtes , ne pas confondre avec ܝܼܘܸܬ / ܝܼܘܲܬܝ ; NENA : ܦܝܵܫܵܐ ܝܼܬܘܿܢ : vous restez ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, NENA

Cf. ܝܼܠܵܗܿ, ܝܼܠܲܝܗܝ, ܝܼܘܵܚ, ܝܼܘܸܢ, ܝܼܠܹܗ, ܝܼܘܸܬ

Variants : ܗ݇ܘܵܘܬܘܿܢ, ܗ݇ܘܹܝܬܘܿܢ, ܝܼܬܘܿ

Tkhuma ܝܼܬ݂ܘܿܢ

Tkhuma ܝܼܬ݂ܘܿܢ