Eastern Syriac :ܟܵܢܸܫ
Western Syriac :ܟܳܢܶܫ
Root :ܟܢܫ
Eastern phonetic :' ka: niš
Category :verb
[Human → Hygiene]
English :1) to sweep ; 2) Bailis Shamun : ܟܵܢܹܫ : to collect ; ܟܵܢܹܫ ܓܵܘܙܹ̈ܐ : to collect nuts / to nut ;
French :1) balayer , ramoner (?) , emporter (?) ; 2) Bailis Shamun : ܟܵܢܹܫ : collecter , ramasser ; ܟܵܢܹܫ ܓܵܘܙܹ̈ܐ : ramasser des noix / récolter des noix ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܟܢܫ, ܟܲܢܵܫܵܐ, ܟܲܢܵܫܬܵܐ, ܟܵܢܘܼܫܬܵܐ

See also : ܡܟܲܢܟܸܫ

Source : Maclean, Bailis Shamun