Eastern Syriac :ܡܲܙܕܸܥ
Western Syriac :ܡܰܙܕܶܥ
Root :ܙܘܥ
Eastern phonetic :' maz di:
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :transitive ; causative of ܙܵܕܸܥ ; see also ܕܲܚܸܠ / ܩܲܝܸܙ / ܩܲܢܸܛ / ܙܲܝܸܥ / ܡܲܬܘܸܗ / ܣܲܪܸܕ / ܡܲܚܓ̰ܸܠ : to scare , to frighten suddenly , to alarm , to make afraid , to make fearful , to make' nervous , to put the wind up , to throw into a panic , to terrify / to affright , to startle (?) , to cow (?) , to petrify (?) / to terrorize (?) ;
French :transitif ; causatif de ܙܵܕܸܥ ; voir aussi ܕܲܚܸܠ / ܩܲܝܸܙ / ܩܲܢܸܛ / ܙܲܝܸܥ / ܡܲܬܘܸܗ / ܣܲܪܸܕ / ܡܲܚܓ̰ܸܠ : provoquer la frayeur chez / foutre la trouille à , alarmer , faire peur à / intimider , effaroucher , apeurer , créer la paniquer chez / faire paniquer , affoler / inquiéter , épouvanter (?) / provoquer l'épouvante chez (?) , pétrifier de peur (?) , faire frémir , faire trembler , effrayer / effaroucher (?) , terroriser (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܘܥ, ܙܵܐܸܥ, ܡܙܵܘܸܥ, ܙܵܕܘܿܥܬܵܐ, ܙܵܕܘܿܥܘܵܐ, ܙܵܕܥܝܵܢܵܐ, ܙܕܥܝܼܬܵܐ, ܙܸܕܥܝܵܐ, , ܙܕܘܼܥܬ݂ܵܐ, ܙܕܵܐ, ܙܲܕܘܼܘܵܢܵܐ, ܙܲܕܘܼܐܵܢܵܐ, ܙܲܕܘܵܢܵܐ, ܙܕܝܼܐܵܐ, ܙܕܝܼܵܐ, ܡܲܙܕܘܿܝܹܐ, ܙܕܵܐܵܐ, ܡܲܙܕܘܼܥܹܐ, ܡܲܙܕܥܵܢܵܐ

See also : ܡܲܪܥܸܠ, ܡܲܪܥܘܼܠܹܐ, ܒܲܠܗܹܐ, ܒܲܠܗܘܼܝܹܐ, ܡܲܪܚܸܠ, ܡܲܪܚܘܼܠܹܐ, ܡܲܪܗܸܒ݂, ܡܲܪܗܘܼܒܹܐ, ܡܲܣܪܘܼܕܹܐ, ܡܲܣܪܸܕ

Source : Maclean, Bailis Shamun