Eastern Syriac :ܡܲܦܸܪ
Western Syriac :ܡܰܦܶܪ
Root :ܢܦܪ
Eastern phonetic :' ma pir
Category :verb
[Human → Sleep]
English :1) Maclean ; see ܡܲܦܥܸܪ ; 2) Bailis Shamun ; transitive ; see also ܡܲܪܗܸܒ݂ / ܡܲܙܝܸܠ / ܡܲܕܚܸܠ / ܡܲܙܕܸܥ / ܦܲܙܸܙ / ܡܲܦܸܪ / ܡܲܢܘܸܕ / ܡܲܚܓ̰ܸܠ ; person, animal ... : to spook / to frighten , to make frightened or frantic , to scare / to funk , to cause to shy / to cause to jerk horse ... ;
French :1) Maclean ; voir ܡܲܦܥܸܪ ; 2) Bailis Shamun ; transitif ; voir aussi ܡܲܪܗܸܒ݂ / ܡܲܙܝܸܠ / ܡܲܕܚܸܠ / ܡܲܙܕܸܥ / ܦܲܙܸܙ / ܡܲܢܘܸܕ / ܡܲܚܓ̰ܸܠ ; personne animal... : effrayer / faire peur à , apeurer / flanquer la frousse à , faire faire un écart à un cheval / effaroucher ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܦܪ, ܢܦܵܪܵܐ, ܢܘܼܦܵܪܵܐ, ܢܘܼܦܪܵܐ, ܡܲܦܘܼܪܹܐ, ܢܵܦܹܪ, ܡܲܦܥܸܪ, ܡܲܦܘܼܪܹܐ

See also : ܡܲܪܗܸܒ݂, ܡܲܪܗܘܼܒܹܐ, ܡܲܕܚܸܠ, ܡܲܕܚܘܼܠܹܐ, ܡܲܙܕܸܥ, ܡܲܙܕܘܼܥܹܐ, ܦܲܙܸܙ, ܦܲܙܘܼܙܹܐ, ܡܲܢܘܸܕ, ܡܲܢܘܘܼܕܹܐ, ܡܲܚܓ̰ܸܠ, ܡܲܚܓ̰ܘܼܠܹܐ, ܡܲܙܝܸܠ, ܡܲܙܝܘܼܠܹܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun