Eastern Syriac :ܪܲܟܸܟ݂
Western Syriac :ܪܰܟܶܟ݂
Root :ܪܟܟ
Eastern phonetic :' ra: kiḥ
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :1) to be soft ; 2) grammar : to be aspirated ;
French :1) être mou ; 2) grammaire : être aspiré ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܪܲܟܝܼܟ݂ܵܐܝܼܬ, ܪܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ, ܪܟܝܼܟ݂ܬܵܐ, ܪܟܵܟ݂ܵܐ, ܪܸܟܟ݂ܵܐ, ܡܪܲܟܪܸܟ, ܪܲܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܪܲܟܝܼܟ݂ܬܵܐ

Variants : ܪܵܐܸܟ

past : ܪܲܟ݂

passé : ܪܲܟ݂