Eastern Syriac :ܢܲܛܝܼܦ̮ܵܐ
Western Syriac :ܢܰܛܺܝܦ̮ܳܐ
Eastern phonetic :na ' ṭi: fa:
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :Arabic origin : clean ; feminine : ܢܲܛܝܼܦ̮ܬܵܐ ;
French :origine arabe : propre ; féminin : ܢܲܛܝܼܦ̮ܬܵܐ ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܐܛܵܦܵܐ, ܡܲܢܛܸܦ, ܢܵܛܸܦ, ܢܛܵܦܵܐ

Variants : ܢܲܕܝܼܦ̮ܵܐ