Eastern Syriac :ܢܚܵܦܵܐ
Western Syriac :ܢܚܳܦܳܐ
Eastern phonetic :' nḥa: pa:
Category :verb
[Moral life → Conscience]
English :1) = ܢܵܚܸܦ ; 2) shame , being put to shame / humilated , humiliation (?) / humbling (?) / bemeaning (?) ;
French :1) = ܢܵܚܸܦ ; 2) la honte , la vergogne , le fait d'avoir honte , l'humiliation (?) ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Rhétoré

Rhétoré