Eastern Syriac :ܕܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܕܝܳܢܳܐ
Eastern phonetic :' dia: na:
Category :verb
[Legal]
English :1) intransitive ; see also ܓܵܙܹܪ / ܦܵܣܹܩ / ܚܵܪܹܩ / ܕܵܐܹܢ / ܩܵܛܹܥ ; courthouse ... : to rule / to lay down a legal rule or judgement , to pronounce a judgement , to pass a verdict / to adjudicate / to adjudge , to judge , to render a verdict a decision, an opinion ... , to pass a law ; 2) transitive ; see also ܦܵܣܹܩ / ܩܵܛܹܥ / ܕܵܐܹܢ / ܗܲܟܸܡ : to judge / to sentence an accused , to referee / to conduct a game as referee , to arbitrate as a judge or third party , to review something before publication ... ; 3) transitive ; see also ܚܲܝܸܒ݂ / ܡܵܣܹܪ / ܕܵܐܹܢ / ܡܲܫܟ̰ܸܚ : to condemn , to stigmatize (?) / to brand (?) , to regard or consider as worthy of disgrace foreigners ... (?) / to mark out (?) / to disgrace (?) ; 4) intransitive ; a bill ... : to become legally rendered ;
French :1) intransitif ; voir aussi ܓܵܙܹܪ / ܦܵܣܹܩ / ܚܵܪܹܩ / ܕܵܐܹܢ / ܩܵܛܹܥ ; tribunal ... : adopter , statuer , prononcer un jugement , juger , rendre un verdict , trancher / prendre une décision , adopter une loi ; 2) transitif ; voir aussi ܦܵܣܹܩ / ܩܵܛܹܥ / ܕܵܐܹܢ / ܗܲܟܸܡ : juger / condamner un accusé , arbitrer / juger , arbitrer / conduire une rencontre sportive en tant qu'arbitre / être arbitre , prendre une décision finale / trancher / revoir avant publication / donner son aval à une décision importante / mise en publication ... , mettre la touche finale ; 3) transitif ; voir aussi ܚܲܝܸܒ݂ / ܡܵܣܹܪ / ܕܵܐܹܢ / ܡܲܫܟ̰ܸܚ : condamner , stigmatiser (?) / dénoncer comme infâme (?) , chercher à déconsidérer les étrangers ... ; 4) intransitif ; proposition de loi ... : passer / devenir légal , être adopté / être décidé / être approuvé ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܪܲܒ ܕܕܲܝܲ̈ܢܵܐ, ܕܵܐܹܢ, ܕܝܼܢܵܐ, ܕܲܝܵܢܵܐ, ܕܲܝܵܢܬܵܐ, ܡܲܕܝܘܿܢܹܐ, ܡܕܲܝܘܿܢܹܐ, ܥܵܒ݂ܸܕ݂ ܕܝܼܢܵܐ, ܕܵܐܹܢ

See also : ܦܵܣܹܩ, ܦܣܵܩܵܐ, ܩܵܛܹܥ, ܩܛܵܥܵܐ, ܗܲܟܸܡ, ܗܲܟܘܼܡܹܐ, ܓܵܙܹܪ, ܓܙܵܪܵܐ, ܕܵܐܹܢ, ܕܝܵܢܵܐ, ܝܵܗܹܒ݂ ܩܵܛܵܕܝܼܢܵܐ

Source : Bailis Shamun