Eastern Syriac :ܗܘܼܝܵܐ
Western Syriac :ܗܽܘܝܳܐ
Root :ܗܘܐ
Eastern phonetic :' hu: ia:
Category :adjective
English :past participle of ܗܘܵܝܵܐ : been / having been , existed / having existed , having experienced , born ; ܗܲܪ ܒܗܵܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܗܘܼܝܵܐ ܡܘܼܫܹܐ : at that very time was born Moses ; ܗܘܼܝܼܵܐ ܒܪܝܼܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ : having been born again / having experienced a rebirth ;
French :participe passé de ܗܘܵܝܵܐ : été / ayant été , existé / ayant existé , né / étant né , ayant vécu ; ܗܲܪ ܒܗܵܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܗܘܼܝܵܐ ܡܘܼܫܹܐ : en ce même temps naquit Moïse , c'est à ce moment-là que naquit Moïse ; ܗܘܼܝܼܵܐ ܒܪܝܼܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ : "ayant eu une nouvelle naissance" / né à nouveau / ayant vécu une renaissance ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܗܘܐ, ܗܘܬ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܹܐ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܝܵܘܹܐ, ܝܼܘܹܘܵܐ, ܗܵܘܹܐ, ܗ݇ܘܵܐ, ܗܘܹܐ ܠܝܼ, ܗܘܵܝܵܐ, ܗܘܿܘܸܢ, ܗܘܼܝܵܐ, ܡܲܗܘܘܿܝܹܐ, ܡܲܗܸܘܝܵܢܵܐ, ܡܘܼܗܘܼܝܵܐ

Rhétoré

Rhétoré

Source : Bailis Shamun, Other