Eastern Syriac :ܡܲܗܘܘܿܝܹܐ
Western Syriac :ܡܰܗܘܽܘܝܶܐ
Root :ܗܘܐ
Eastern phonetic :mah ' wu yi:
Category :verb
[Science → Natural sciences]
English :causative of ܗܘܵܝܵܐ : to create , to cause to be / to cause to exist / to cause to come into existence , to cause / to generate / to produce / to entail / to mean , to bring about / to cause to happen , to engender (?) / to father (?) / to sire (?) / to breed (?) / to beget (?) / to father (?) / to conceive (?) , see ܡܵܘܠܸܕ݂ ;
French :causatif de ܗܘܵܝܵܐ : engendrer , faire naître / faire venir à l'existence / générer / entraîner / produire / amener , voir ܡܵܘܠܸܕ݂ ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܗܘܐ, ܗܘܬ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܹܐ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܝܵܘܹܐ, ܝܼܘܹܘܵܐ, ܗܵܘܹܐ, ܗ݇ܘܵܐ, ܗܘܹܐ ܠܝܼ, ܗܘܵܝܵܐ, ܗܘܿܘܸܢ, ܗܘܼܝܵܐ, ܡܲܗܘܼܝܵܢܝܵܐ, ܡܘܼܗܘܼܝܵܐ, ܗܘܵܝܵܐ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܝܵܢܘܼܬܵܐ