Eastern Syriac :ܐܝܼܒܝܼ
Western Syriac :ܐܺܝܒܺܝ
Eastern phonetic :' i: bi:
[Industry]
English :1) Rhétoré ; present : ܐܝܼܒܝܼ : I can , I am able to ; masculine : ܐܝܼܒܘܿܟ݂ / feminine :ܐܝܼܒܵܟ݂ : thou / you can ; ܐܝܼܒܹܗ : he can ; ܐܝܼܒܵܗܿ : she can ; ܐܝܼܒܲܢ : we can ; ܐܝܼܒܵܘܟ݂ܘܼ / ܐܝܼܒܵܘܟ݂ܘܼܢ : you can ; ܐܝܼܒܲܝ : they can ; ܐܝܼܒܲܢ ܕܡܲܦܩܹܝܚ ܥܲܝ̈ܢܘܿܟ݂ : we can pluck out / gouge out your eyes ; 2) Rhétoré ; imperfect : ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼ : I could , I was able to ; masculine : ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܐ ܒܘܿܟ݂ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵ ܒܘܿܟ݂ ; feminine : ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܟ݂ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܟ݂ : thou / you could , you were able to ; ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܗ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܗ : he could , he was able to ; ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܗܿ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܗܿ : she could , she was able to ; ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵ ܒܲܢ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܢ : we could , we were able to ; ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܘܟ݂ܘܼ / ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐܒܵܘܟ݂ܘܼܢ / ܐܸܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܘܟ݂ܘܼ : you could , you were able to ; ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܝ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܝ : they could , they were able to ; ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܗ ܕܥܵܒܸܕ݂ ܒܪܟܝܼܟ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܥܸܡܵܗܿ : he could act with gentleness / gently with her ; 3) negative ; present : ܠܲܝܒܝܼ (for ܠܲܝܬ݂ ܒܝܼ : I cannot , I can' t , I am not able to , I am unable to ; masculine : ܠܲܝܒܘܿܟ݂ / feminine ܠܲܝܒܵܟ݂ : thou / you cannot , you can't , you are unable to ; imperfect ; ܠܲܝܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼ / ܠܲܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼ : I could not , I couldn't , I was unable to ; ܠܲܝܒܝܼ ܥܸܠܹܗ : I cannot do anything against him ;
French :1) Rhétoré ; présent : ܐܝܼܒܝܼ : je puis / je peux ; masculin : ܐܝܼܒܘܿܟ݂ / féminin :ܐܝܼܒܵܟ݂ : tu peux ; ܐܝܼܒܹܗ : il peut ; ܐܝܼܒܵܗܿ : elle peut ; ܐܝܼܒܲܢ : nous pouvons ; ܐܝܼܒܵܘܟ݂ܘܼ / ܐܝܼܒܵܘܟ݂ܘܼܢ : vous pouvez ; ܐܝܼܒܲܝ : ils / elles peuvent ; ܐܝܼܒܲܢ ܕܡܲܦܩܹܝܚ ܥܲܝ̈ܢܘܿܟ݂ : nous pouvons t'arracher les yeux ; 2) Rhétoré ; imparfait : ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼ : je pouvais ; masculin : ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܐ ܒܘܿܟ݂ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵ ܒܘܿܟ݂ ; féminin : ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܟ݂ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܟ݂ : tu pouvais ; ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܗ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܗ : il pouvait ; ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܗܿ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܗܿ : elle pouvait ; ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵ ܒܲܢ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܢ : nous pouvions ; ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܘܟ݂ܘܼ / ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐܒܵܘܟ݂ܘܼܢ / ܐܸܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܘܟ݂ܘܼ : vous pouviez ; ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܝ / ܐܸܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܝ : ils / elles pouvaient ; ܐܝܼܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܗ ܕܥܵܒܸܕ݂ ܒܪܟܝܼܟ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܥܸܡܵܗܿ : il pouvait agir en douceur avec elle ; 3) négation ; présent : ܠܲܝܒܝܼ (pour ܠܲܝܬ݂ ܒܝܼ : je ne peux pas ; masculin : ܠܲܝܒܘܿܟ݂ / féminin ܠܲܝܒܵܟ݂ : tu ne peux pas ; imparfait ; ܠܲܝܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼ / ܠܲܬ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼ : je ne pouvais pas ; ܠܲܝܒܝܼ ܥܸܠܹܗ : je ne puis rien sur lui , je ne peux rien contre lui , je n'ai aucune prise sur lui ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܐܝܼܬ݂

See also : ܡܨܵܝܵܐ, ܡܵܨܸܐ

Rhétoré ; is composed of the verb ܐܝܼܬ݂ (contracted in ܐܝܼ) followed by preposition ܒ ("in"), to which the personal pronouns ܝܼ, ܘܿܟ݂ ... are directly attached. The only tenses are the present and the imperfect.. The verb ܗܘܵܝܵܐ, conjugated impersonally and followed by ܒܝܼ / ܒܘܿܟ݂ / ܒܵܟ݂ / ܒܹܗ / ܒܵܗܿ / ܒܲܢ / ܒܵܘܟ݂ܘܼ / ܒܲܝ has the meaning of "can / to be able" and completes the tenses missing for ܐܝܼܒܝܼ ; see ܟܗܵܘܹܐ ܒܝܼ

Rhétoré ; se compose du verbe ܐܝܼܬ݂ (contracté en ܐܝܼ) suivi de la préposition ܒ ("dans"), à laquelle s'attachent directement les pronoms personnels ܝܼ, ܘܿܟ݂ .... Il n'y a que le présent et l'imparfait. Le verbe ܗܘܵܝܵܐ, pris impersonellement et suivi de ܒܝܼ / ܒܘܿܟ݂ / ܒܵܟ݂ / ܒܹܗ / ܒܵܗܿ / ܒܲܢ / ܒܵܘܟ݂ܘܼ / ܒܲܝ a le sens de "pouvoir" et complète les temps manquants au verbe ܐܝܼܒܝܼ ; voir ܟܗܵܘܹܐ ܒܝܼ