Eastern Syriac :ܫܘܿܢܸܟܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܫܽܘܢܶܟܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :šu ' nik tha:
Category :proper noun
[Human being]
English :diminutive of ܫܘܿܢܹܐ : Little Shuni / Shimoni ;
French :diminutif de ܫܘܿܢܹܐ : petite Chouni / Chimoni ;
Dialect :Eastern Syriac, Ashita

Cf. ܡܲܪܝܲܡܟܹܐ, ܪܲܒܩܘܿܟܹܐ, ܚܵܘܸܟܬ݂ܵܐ, ܚܲܢܸܟܬ݂ܵܐ, ܣܲܪܸܟܬ݂ܵܐ, ܡܵܪܬܸܟܬ݂ܵܐ

Rhétoré

Rhétoré