Eastern Syriac :ܦܲܪܦܲܥܬܵܐ
Western Syriac :ܦܰܪܦܰܥܬܳܐ
Root :ܦܪܦܥ
Eastern phonetic :par ' pa: ta:
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :see also ܫܘܼܛܵܦܵܐ / ܫܘܼܓ݂ܫܵܓ݂݂ܵܐ / ܦܘܼܪܦܵܥܵܐ / ܚܲܠܲܠܬܵܐ : a rinse / rinsing ;
French :voir aussi ܫܘܼܛܵܦܵܐ / ܫܘܼܓ݂ܫܵܓ݂݂ܵܐ / ܦܘܼܪܦܵܥܵܐ / ܚܲܠܲܠܬܵܐ : un rinçage ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܪܦܥ, ܦܲܪܦܸܥ, ܦܘܼܪܦܵܥܵܐ

See also : ܚܲܠܲܠܬܵܐ, ܫܘܼܛܵܦܵܐ, ܫܘܼܓ݂ܫܵܓ݂݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun