Eastern Syriac :ܬܵܢܝܼܟܵܐ
Western Syriac :ܬܳܢܺܝܟܳܐ
Eastern phonetic :ta: ' ni: ka:
Category :noun
[Nature → Metals]
English :see ܐܲܢܟ݂ܵܐ / ܦܸܠܥܵܐ / ܣܹܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܐ / ܣܸܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܢܵܐ ;
French :voir ܐܲܢܟ݂ܵܐ / ܦܸܠܥܵܐ / ܣܹܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܐ / ܣܸܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܢܵܐ ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܛܲܢܹܟܵܐ

See also : ܐܲܢܟ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Persian