Eastern Syriac :ܡܲܥܗܘܼܕܹܐ
Western Syriac :ܡܰܥܗܽܘܕܶܐ
Root :ܥܗܕ
Eastern phonetic :ma: ' hu: di:
Category :verb
[Moral life → Conscience]
English :1) see also ܡܲܥܗܸܕ / ܡܲܕܟܸܪ / ܦܲܩܸܕ / ܙܲܗܸܪ / ܡܲܪܓܸܫ / ܡܲܪܥܸܫ / ܡܲܝܬܝܼ / ܡܲܕܥܸܪ : to recall / to remind , to cause to remember / to bring back to someone else's mind / to bring to mind , to call to mind , to conjure up / to evoke ; 2) transitive ; see also ܦܲܓ݂ܪܸܦ / ܪܵܫܹܡ / ܨܵܚܹܚ / ܡܲܥܗܸܕ / ܣܵܪܹܛ / ܟܵܬܹܒ݂ / ܡܲܟܬܸܒ݂ : to record / to set down in writing or other permanent form for future evidence , to register / see also ܫܵܛܹܪ , to write down in a register ... / to enlist (?) ;
French :1) voir aussi ܡܲܥܗܸܕ / ܡܲܕܟܸܪ / ܦܲܩܸܕ / ܙܲܗܸܪ / ܡܲܪܓܸܫ / ܡܲܪܥܸܫ / ܡܲܝܬܝܼ / ܡܲܕܥܸܪ : rappeler , faire penser à , faire se souvenir de , évoquer , retracer la vie d'un individu ... , remettre en mémoire ; 2) transitif ; voir aussi ܦܲܓ݂ܪܸܦ / ܪܵܫܹܡ / ܨܵܚܹܚ / ܡܲܥܗܸܕ / ܣܵܪܹܛ / ܟܵܬܹܒ݂ / ܡܲܟܬܸܒ݂ : enregistrer / coucher par écrit en tant que preuve , préserver sur support matériel , noter par écrit / voir aussi ܫܵܛܹܪ , écrire dans un registre dans un rôle ... / see also ܫܵܛܹܪ , enrôler (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܗܕ, ܡܲܥܗܘܼܕܹܐ, ܡܲܥܗܸܕ, ܥܵܗܹܕ, ܥܗܵܕܵܐ

See also : ܡܲܕܟܸܪ, ܡܲܕܟ݂ܘܼܪܹܐ, ܦܲܩܸܕ, ܦܲܩܘܼܕܹܐ, ܙܲܗܸܪ, ܙܲܗܘܼܪܹܐ, ܡܲܪܓܸܫ, ܡܲܪܓܘܼܫܹܐ, ܡܲܪܥܸܫ, ܡܲܪܥܘܼܫܹܐ, ܦܲܓ݂ܪܸܦ, ܦܲܓ݂ܪܘܼܦܹܐ, ܪܵܫܹܡ, ܪܫܵܡܵܐ, ܨܵܚܹܚ, ܨܚܵܚܵܐ, ܣܵܪܹܛ, ܣܪܵܛܵܐ, ܟܵܬܹܒ݂, ܟܬܵܒ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun