Eastern Syriac :ܓܵܢܘܼܗܝ
Western Syriac :ܓܳܢܽܘܗܝ
Eastern phonetic :ga: ' nu: hi
Category :pronoun
[Humanities → Language]
English :1) masculine singular ; also ܓܵܢܹܗ : oneself / himself ; ܣܲܪܓܘܿܢ ܚܵܩܸܪܵܗ ܓܵܢܘܼܗܝ : Sargon glorifies himself ; ܣܢܹܩܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗܿ ܐܵܗܐ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܓܵܢܘܼܗ ܡܲܚܙܝܼܠܵܗܿ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܓܲܠܓܵܡܸܫ ܘܚܲܕ݇ ܒܫܸܛܪܵܢܵܐ : this new thing will have to prove as strong as Gilgamesh and as handsome ; ܡܲܪܝܸܟ݂ ܓܵܢܘܼܗܝ ܠܸܢܝܵܚܵܐ : to stretch oneself to have a rest / to repose ; ܡܲܠܚܸܡ ܓܵܢܘܼܗܝ ܠܐܗܘܵܠ ܚܕܲܬܵܐ ܕܠܵܐ ܩܒ݂ܵܠܵܐ : to adapt to a new situation without complaining / to resign to a new situation ; 2) masculine ; see also ܗܝܼܟܲܕܗܝܼܵܝܵܐ / ܥܲܝܢܹܗ / ܢܲܦ̮ܫܹܗ / ܝܵܬܹܗ ; feminine : ܓܵܢܘܿܗ / ܓܵܢܲܗ ;
French :1) masculin singulier ; aussi ܓܵܢܹܗ : soi-même / se / s' , lui-même ; ܣܲܪܓܘܿܢ ܚܵܩܸܪܵܗ ܓܵܢܘܼܗܝ : Sargon se glorifie ; ܣܢܹܩܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗܿ ܐܵܗܐ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܓܵܢܘܼܗ ܡܲܚܙܝܼܠܵܗܿ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܓܲܠܓܵܡܸܫ ܘܚܲܕ݇ ܒܫܸܛܪܵܢܵܐ : il va falloir que cet objet se montre aussi fort que Gilgamesh et aussi beau ; ܡܲܪܝܸܟ݂ ܓܵܢܘܼܗܝ ܠܸܢܝܵܚܵܐ : s'allonger pour se reposer ; ܡܲܠܚܸܡ ܓܵܢܘܼܗܝ ܠܐܗܘܵܠ ܚܕܲܬܵܐ ܕܠܵܐ ܩܒ݂ܵܠܵܐ : s'adapter à une situation nouvelle sans se plaindre / se résoudre à une nouvelle situation / se résigner à une nouvelle situation ; 2) masculin ; voir aussi ܗܝܼܟܲܕܗܝܼܵܝܵܐ / ܥܲܝܢܹܗ / ܢܲܦ̮ܫܹܗ / ܝܵܬܹܗ ; feminine : ܓܵܢܘܿܗ / ܓܵܢܲܗ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܵܢܝܼ, ܓܵܢܘܿܟ݂, ܓܵܢܲܟ݂ܝ, ܓܵܢܹܗ, ܓܵܢܘܿܗ, ܓܵܢܲܢ, ܓܵܢܘܼܟ݂ܘܿܢ, ܓܵܢܵܝܗܝ, ܓܵܢܵܐ

See also : ܢܲܦ̮ܫܹܗ

Source : Bailis Shamun

Origin : Persian