Eastern Syriac :ܡܲܕܚܘܼܠܹܐ
Western Syriac :ܡܰܕܚܽܘܠܶܐ
Root :ܕܚܠ
Eastern phonetic :mad ' ḥu: li:
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :transitive ; see also ܡܲܪܗܸܒ݂ / ܡܲܙܝܸܠ / ܡܲܕܚܸܠ / ܡܲܙܕܸܥ / ܦܲܙܸܙ / ܡܲܦܸܪ / ܡܲܢܘܸܕ / ܡܲܚܓ̰ܸܠ ; ghost ... : to spook / to frighten , to make frightened or frantic , to scare / to funk , to haunt to visit or dwell in a place (?) ;
French :transitif ; voir aussi ܡܲܪܗܸܒ݂ / ܡܲܙܝܸܠ / ܡܲܕܚܸܠ / ܡܲܙܕܸܥ / ܦܲܙܸܙ / ܡܲܦܸܪ / ܡܲܢܘܸܕ / ܡܲܚܓ̰ܸܠ ; fantôme ... : effrayer / faire peur à , apeurer / flanquer la frousse à , hanter un lieu ... (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܚܠ, ܕܲܚܘܼܠܬܵܢܵܐ, ܕܚܘܼܠܬܵܢܵܐ, ܕܸܚܠܬܵܐ, ܕܲܚܘܼܠܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܕܵܚܠܵܐ, ܕܘܼܚܵܠܵܐ, ܕܚܘܼܠܬܵܐ, ܕܚܘܼܠܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܕܸܚܠܬܵܐ, ܕܸܚܠܲܬ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ, ܕܸܚܠܵܐ, ܕܵܚܹܠ, ܕܚܵܠܵܐ, ܕܲܚܸܠ, ܕܲܚܘܼܠܹܐ, ܡܲܕܚܸܠ, ܕܵܚܹܠ

See also : ܡܲܪܗܸܒ݂, ܡܲܪܗܘܼܒܹܐ, ܡܲܙܕܸܥ, ܡܲܙܕܘܼܥܹܐ, ܦܲܙܸܙ, ܦܲܙܘܼܙܹܐ, ܡܲܦܸܪ, ܡܲܦܘܼܪܹܐ, ܡܲܢܘܸܕ, ܡܲܢܘܘܼܕܹܐ, ܡܲܚܓ̰ܸܠ, ܡܲܚܓ̰ܘܼܠܹܐ, ܡܲܙܝܸܠ, ܡܲܙܝܘܼܠܹܐ

Source : Bailis Shamun