Eastern Syriac :ܡܵܪܹܥ
Western Syriac :ܡܳܪܶܥ
Root :ܡܪܥ
Eastern phonetic :' ma: ri:
Category :verb
[Human → Disease]
English :1) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܟܵܕܹܪ / ܟܵܫܹܠ / ܟܵܪܹܒ : to get annoyed , to get angry / to chafe ; 2) intransitive ; see also ܟܵܐܹܒ݂ / ܟܵܪܹܗ / ܐܵܠܹܠ / ܫܵܩܹܡ / ܡܵܪܹܥ ; humans, animals ... : to become sick / to fall ill , to sicken , to be sickening for an illness , to be sick with a disease , to suffer from a disease / to have a disease , to be unwell , to be sickening for an illness ; ܡܵܪܹܥ ܒܓܵܡܘܿܣܬܵܐ : to suffer from dysentery / to have diarrhœa ;
French :1) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܟܵܕܹܪ / ܟܵܫܹܠ / ܟܵܪܹܒ : se fâcher , se mettre en colère , être irrité / s'irriter , être agacé / s'agacer , s'énerver ; 2) intransitif ; voir aussi ܟܵܐܹܒ݂ / ܟܵܪܹܗ / ܐܵܠܹܠ / ܫܵܩܹܡ / ܡܵܪܹܥ ; humains, animaux ... : tomber malade , être malade / être souffrant , être mal fichu , couver une maladie , souffrir d'une maladie / être affecté d'un mal / être affligé d'une maladie ; ܡܵܪܹܥ ܒܓܵܡܘܿܣܬܵܐ : souffrir de diarrhée , avoir la dysenterie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܪܥ, ܡܪܵܥ, ܡܲܡܪܥܘܼܝܹܐ, ܡܪܵܥܝܬܵܐ, ܛܲܦܝܵܢܵܐ ܡܲܪܥܵܐ, ܛܦܵܝܬܵܐ ܪܡܲܪܥܵܐ, ܡܲܡܪܥܘܼܝܹܐ ܠܸܒܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܓ̰ܝܼܓܲܪ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܪܹܫܵܐ, ܡܲܪܥܵܐܛܲܦܝܵܢܵܐ, ܡܪܵܥܵܐ, ܡܲܡܪܸܥܵܢܵܐ, ܡܵܪܥܵܐ, ܡܵܪܲܥܬܵܐ, ܡܪܝܼܥܬܵܐ, ܡܪܝܼܥܵܐ

See also : ܟܵܫܹܠ, ܟܫܵܠܵܐ, ܟܵܪܹܒ, ܟܪܵܒܵܐ, ܟܕܵܪܵܐ, ܟܵܕܹܪ

Source : Bailis Shamun