Eastern Syriac :ܡܪܵܥܵܐ
Western Syriac :ܡܪܳܥܳܐ
Root :ܡܪܥ
Eastern phonetic :' mra: a:
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) intransitive ; see also ܟܵܐܹܒ݂ / ܟܵܪܹܗ / ܐܵܠܹܠ / ܫܵܩܹܡ / ܡܵܪܹܥ ; humans, animals ... : to become sick / to fall ill , to sicken , to be sickening for an illness , to be sick with a disease , to suffer from a disease / to have a disease , to be unwell , to be sickening for an illness ; 2) intransitive ; see also ܟܵܕܹܪ / ܟܵܫܹܠ / ܡܵܪܹܥ / ܟܵܪܹܒ : to get annoyed , to get angry / to chafe ; 3) intransitive ; see also ܚܵܫܹܫ / ܡܵܪܹܥ / ܨܵܘܹܚ / ܟ̰ܲܠܒܹܐ / ܨܲܢܨܸܦ / ܫܲܩܠܸܩ / ܪܵܥܹܐ : to smart / to burn , to feel a sharp stinging pain , to ache / to experience woe , eyes ... : to smart (?) / to burn (?) , to pay a heavy and stinging penalty (?) / to rue (?) / to feel sorry afterwards (?) ;
French :1) 2) intransitif ; voir aussi ܟܵܐܹܒ݂ / ܟܵܪܹܗ / ܐܵܠܹܠ / ܫܵܩܹܡ / ܡܵܪܹܥ ; humains, animaux ... : tomber malade , être malade / être souffrant , être mal fichu , couver une maladie , souffrir d'une maladie / être affecté d'un mal / être affligé d'une maladie ; 2) intransitif ; voir aussi ܟܵܕܹܪ / ܟܵܫܹܠ / ܡܵܪܹܥ / ܟܵܪܹܒ : se fâcher , se mettre en colère , être irrité / s'irriter , être agacé / s'agacer , s'énerver ; 3) intransitif ; voir aussi ܚܵܫܹܫ / ܡܵܪܹܥ / ܨܵܘܹܚ / ܟ̰ܲܠܒܹܐ / ܨܲܢܨܸܦ / ܫܲܩܠܸܩ / ܪܵܥܹܐ : en cuire / ressentir une douleur cuisante sens propre ou figuré , avoir mal / souffrir / être piqué au vif , yeux ... : picoter (?) / brûler (?) , personne ... : payer chèrement / payer cher pour ses actes ... (?) / regretter amèrement (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܪܥ, ܡܪܵܥ, ܡܲܡܪܥܘܼܝܹܐ, ܡܪܵܥܝܬܵܐ, ܛܲܦܝܵܢܵܐ ܡܲܪܥܵܐ, ܛܦܵܝܬܵܐ ܪܡܲܪܥܵܐ, ܡܲܡܪܥܘܼܝܹܐ ܠܸܒܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܓ̰ܝܼܓܲܪ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܪܹܫܵܐ, ܡܲܪܥܵܐܛܲܦܝܵܢܵܐ, ܡܵܪܹܥ, ܡܲܡܪܸܥܵܢܵܐ

See also : ܟܵܪܹܗ, ܟܪܵܗܵܐ, ܐܵܠܹܠ, ܐ݇ܠܵܠܵܐ, ܫܵܩܹܡ, ܫܩܵܡܵܐ, ܟܵܐܹܒ݂, ܟܝܵܒ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun