Eastern Syriac :ܒܵܠܹܣ
Western Syriac :ܒܳܠܶܣ
Root :ܒܠܣ
Eastern phonetic :' ba: li:s
Category :verb
[Feeding]
English :see also ܠܲܓܸܡ / ܠܵܥܹܣ / ܐܵܟܹܠ : to masticate , to chew ;
French :voir aussi ܠܲܓܸܡ / ܠܵܥܹܣ / ܐܵܟܹܠ : mastiquer / mâcher ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܠܣ, ܒܠܵܣܵܐ, ܒܵܠܸܣ

Source : Bailis Shamun