Eastern Syriac :ܒܗܿܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܒܗܿܝ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܳܐ
Root :ܐܝܟܢ
Eastern phonetic :bhi é ka na: ' iu: ta:
Category :noun
English :see also ܒܗܿܘ ܙܢܵܐ / ܒܗܿܝ ܐܘܼܪܚܵܐ : in the same manner , in the same way , likewise ;
French :voir aussi ܒܗܿܘ ܙܢܵܐ / ܒܗܿܝ ܐܘܼܪܚܵܐ : de la même manière / de manière uniforme , dans les mêmes conditions , idem , pareillement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒ, ܗܿܝ, ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ

See also : ܒܗܿܘ ܙܢܵܐ, ܒܗܿܝ ܐܘܼܪܚܵܐ

Source : Bailis Shamun