Eastern Syriac :ܒܗܿܝ ܐܘܼܪܚܵܐ
Western Syriac :ܒܗܿܝ ܐܽܘܪܚܳܐ
Root :ܐܪܚ
Eastern phonetic :bhi ' u:r ḥa:
Category :adverb
English :see also ܒܗܿܘ ܙܢܵܐ / ܒܗܿܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ : in the same manner , in the same way , likewise ;
French :voir aussi ܒܗܿܘ ܙܢܵܐ / ܒܗܿܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ : de la même manière / de manière uniforme , dans les mêmes conditions , idem , pareillement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒ, ܗܿܝ, ܐܘܼܪܚܵܐ, ܒܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ

See also : ܒܗܿܘ ܙܢܵܐ, ܒܗܿܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun