Eastern Syriac :ܠܝܼܡܵܐ
Western Syriac :ܠܺܝܡܳܐ
Eastern phonetic :' li: ma:
Category :noun
[Country → Trees]
English :see also ܪܗܸܛܢܵܐ / ܒܸܛܡܵܐ : a terebinth / a terebinth-tree ; plural : ܠܝܼܡܹ̈ܐ : terebinth-trees ;
French :voir aussi ܪܗܸܛܢܵܐ / ܒܸܛܡܵܐ : un térébinthe ; pluriel : ܠܝܼܡܹ̈ܐ : des thérébinthes ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܪܗܸܛܢܵܐ, ܒܸܛܡܵܐ

Source : Bailis Shamun