Eastern Syriac :ܣܵܪܘܿܛܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ
Western Syriac :ܣܳܪܽܘܛܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ
Root :ܣܪܛ
Eastern phonetic :sa: ' ru ṭa: m ' hi: ra:
Category :noun
[Professions]
English :see also ܡܣܲܪܓܕܵܢܵܐ / ܫܲܦܝܼܪ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ : a calligrapher / a calligraphist ;
French :voir aussi ܡܣܲܪܓܕܵܢܵܐ / ܫܲܦܝܼܪ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ : un calligraphe ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܪܛ, ܣܲܪܛܵܐ, ܣܸܪܛܵܐ, ܡܲܣܛܵܪ, ܣܲܪܣܘܼܛܸܐ, ܣܘܼܪܵܛܵܐ, ܣܲܪܣܹܛ, ܣܘܼܪܛܵܐ, ܣܵܪܘܿܛܘܼܬܵܐ, ܣܪܵܛܵܐ, ܣܵܪܘܿܛܵܐ

Source : Bailis Shamun