Eastern Syriac :ܒܘܼܠܹܘܛܵܐ
Western Syriac :ܒܽܘܠܶܘܛܳܐ
Root :ܒܘܠܐ
Eastern phonetic :bu: ' liu ṭa:
Category :noun
[Government]
English :see also ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ / ܣܘܿܢܩܠܹܝܛܵܐ : a senator ;
French :voir aussi ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ / ܣܘܿܢܩܠܹܝܛܵܐ : un sénateur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܘܠܐ, ܒܹܝܬ ܒܘܼܠܵܐ

also ܒܹܘܠܹܘܛܵܐ

aussi ܒܹܘܠܹܘܛܵܐ

Source : Bailis Shamun