Eastern Syriac :ܐܸܠܘܿܪܵܐ
Western Syriac :ܐܶܠܽܘܪܳܐ
Eastern phonetic :i ' lu ra:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :see ܟܲܦܪܝܼܣܵܐ / ܬܸܢܵܐ / ܚܲܒܘܼܪܵܐ / ܬܸܢܵܢܵܐ : smoke , a column of smoke ;
French :voir ܟܲܦܪܝܼܣܵܐ / ܬܸܢܵܐ / ܚܲܒܘܼܪܵܐ / ܬܸܢܵܢܵܐ : la fumée , une fumée / une colonne de fumée ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܲܦܪܝܼܣܵܐ, ܚܲܒܘܼܪܵܐ, ܬܸܢܵܢܵܐ, ܬܸܢܵܐ

Source : Bailis Shamun