Eastern Syriac :ܗܵܟܲܢ
Western Syriac :ܗܳܟܰܢ
Eastern phonetic :' ha: kan
Category :adverb
English :see also ܗܵܟܲܢܵܐ / ܗܵܟ݂ܘܵܬ / ܗܵܕܟ݂ܵܐ / ܗܵܕܵܐ / ܒܐܵܗܵܐ ܬܵܗܵܪ / ܒܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ : so / thus , in this manner / in this way ;
French :voir aussi ܗܵܟܲܢܵܐ / ܗܵܟ݂ܘܵܬ / ܗܵܕܟ݂ܵܐ / ܗܵܕܵܐ / ܒܐܵܗܵܐ ܬܵܗܵܪ / ܒܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ : ainsi / de cette manière , de cette façon , idem / pareil ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܵܟܲܢܵܐ

See also : ܗܵܟ݂ܘܵܬ, ܗܵܕܟ݂ܵܐ, ܗܵܕܵܐ, ܒܐܵܗܵܐ ܬܵܗܵܪ, ܒܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ

Source : Bailis Shamun