Eastern Syriac :ܦܵܬܘܼܗܝ ܚܡܝܼܨܬܵܐ
Western Syriac :ܦܳܬܽܘܗܝ ܚܡܺܝܨܬܳܐ
Root :ܚܡܨ
Eastern phonetic :' pa: tu:h ḥ ' mi:ṣ ta:
Category :noun
English :see also ܪܓ݂ܝܼܙܵܐ / ܪܵܓ݂ܘܿܙܵܐ / ܟܲܒ݂ܕܵܢܵܐ / ܚܸܡܬܵܢܵܐ / ܟܵܪܘܿܒܵܐ / ܩܡܝܼܛ ܐܲܦܹܐ : stuffy / ill-natured / ill-humoured , in a bad mood , frowning / surly / rolling his eyes / sulking ;
French :voir aussi ܪܓ݂ܝܼܙܵܐ / ܪܵܓ݂ܘܿܙܵܐ / ܟܲܒ݂ܕܵܢܵܐ / ܚܸܡܬܵܢܵܐ / ܟܵܪܘܿܒܵܐ / ܩܡܝܼܛ ܐܲܦܹܐ : de mauvaise humeur / qui fait la gueule , acariâtre / revêche / maussade / renfrogné , qui s'est levé du pied gauche , qui a la tête des mauvais jours ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܡܨ, ܚܡܝܼܨܵܐ, ܚܲܡܘܼܨܢܵܝܵܐ, ܡܲܚܡܸܨ, ܚܵܡܵܨܹ̈ܐ, ܡܲܚܡܘܼܨܹܐ, ܚܲܡܪܵܐ ܡܚܲܡܨܵܐ, ܚܡܨ, ܚܘܼܡܵܨܵܐ, ܚܡܝܼܨܵܐ, ܚܲܡܘܼܨܢܵܝܵܐ, ܚܵܡܘܿܨܘܼܬܵܐ, ܚܵܡܘܿܪܢܵܝܵܐ, ܚܵܡܘܿܨܵܐ, ܚܹܡܨܵܐ, ܚܲܡܘܼܨܵܐ, ܚܡܝܼܨܵܐ, ܡܲܚܡܘܼܨܹܐ, ܚܡܵܨܵܐ, ܚܵܡܹܨ, ܦܵܬܘܼܗܝ ܚܡܝܼܨܬܵܐ, ܚܲܡܘܼܨܵܐ, ܚܡܝܼܨܬܵܐ, ܦܵܬܵܐ

See also : ܪܵܓ݂ܘܿܙܵܐ, ܟܲܒ݂ܕܵܢܵܐ, ܚܸܡܬܵܢܵܐ, ܩܡܝܼܛ ܐܲܦܹܐ, ܪܓ݂ܝܼܙܵܐ

Source : Bailis Shamun