Eastern Syriac :ܛܡܵܪܵܐ
Western Syriac :ܛܡܳܪܳܐ
Root :ܛܡܪ
Eastern phonetic :' ṭma: ra:
Category :verb
[Human → Death]
English :1) Oraham : to be partly buried or covered with soft earth ... , figurative sense : to be deep / immersed in thoughts ... , to be engrossed / to be absorbed by a task ... ; 2) Bailis Shamun ; transitive ; see also ܥܲܦܹܐ / ܟܵܢܹܫ / ܚܲܡܸܠ / ܩܵܒܹܪ / ܛܵܡܹܪ / ܛܲܡܸܪ : to sepulchre / to sepulcher , to bury / to place as in a sepulchre , to entomb / to inter / to lay to rest ;
French :1) Oraham : être partiellement enterré , être partiellement enfoui , être partiellement recouvert (de terre meuble ...) , sens figuré : être plongé / noyé dans ses pensées, dans un travail ... , être pris / absorbé par une tâche ; 2) Bailis Shamun ; transitif ; voir aussi ܥܲܦܹܐ / ܟܵܢܹܫ / ܚܲܡܸܠ / ܩܵܒܹܪ / ܛܵܡܹܪ / ܛܲܡܸܪ : mettre au tombeau , ensevelir , inhumer , donner une sépulture à / enterrer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܡܪ, ܛܡܝܼܪܵܐ, ܡܲܛܡܘܼܪܬܵܐ, ܛܸܡܪܵܐ, ܡܛܵܡܸܪ, ܛܵܡܸܪ, ܛܲܡܸܪ, ܛܲܡܘܼܪܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun