Eastern Syriac :ܛܲܡܸܪ
Western Syriac :ܛܰܡܶܪ
Root :ܛܡܪ
Eastern phonetic :' ṭa mir
Category :noun
[Country]
English :1) transitive ; see also ܥܲܦܹܐ / ܟܵܢܹܫ / ܚܲܡܸܠ / ܩܵܒܹܪ / ܛܵܡܹܪ : to bury , to cover with earth , person : to inter / to entomb , to lay to rest ; Rhétoré ; ܡܛܘܼܡܪܝܼ ܠܹܗ ܙܘܼ̈ܙܗ : he buried his money ; 2) metaphor, transitive (ship ...) : to sink , to send to the bottom ; 3) metaphor : to hide , to conceal , to stash , to put out of sight / to secrete , to camouflage (?) ; 4) see ܛܵܡܹܪ ; figurative sense : memory, memories ... : to delve / to look back on memories deeply buried / to reminisce ; ܛܵܡܹܪ ܒܸܕܟ݂ܵܪܹܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ : "to delve into ancient memories" / to reminisce ;
French :1) transitif ; voir aussi ܥܲܦܹܐ / ܟܵܢܹܫ / ܚܲܡܸܠ / ܩܵܒܹܪ / ܛܵܡܹܪ / ܛܲܡܸܪ : ensevelir / enterrer , enfouir , recouvrir de terre , personne : donner une sépulture à , inhumer / mettre au tombeau / faire reposer ; Rhétoré ; ܡܛܘܼܡܪܝܼ ܠܹܗ ܙܘܼ̈ܙܗ : il a enfoui ses deniers / son argent / son pactole ; 2) sens figuré, verbe transitif (navire ...) : couler , envoyer par le fond ; 3) sens figuré : cacher , ne pas montrer , dissimuler , planquer , camoufler (?) ; 4) voir ܛܵܡܹܪ ; sens figuré : mémoire, souvenirs, tête ... : creuser / fouiller / se plonger / être plongé / plonger , se creuser la tête, les méninges (?) ... , se souvenir / se rappeler / déterrer de sa mémoire des faits anciens et enfouis ... / évoquer ; ܛܵܡܹܪ ܒܸܕܟ݂ܵܪܹܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ : "plonger dans des souvenirs anciens" , se rappeler d'anciens souvenirs / évoquer d'anciens souvenirs ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܛܡܪ, ܛܡܵܪܵܐ, ܛܡܝܼܪܵܐ, ܡܲܛܡܘܼܪܬܵܐ, ܛܸܡܪܵܐ, ܡܛܵܡܸܪ, ܛܡܘܼܪܝܵܐ, ܛܲܡܪܵܢܵܐ, ܛܲܡܘܼܪܹܐ, ܛܲܡܸܪ, ܛܵܡܹܪ

See also : ܩܒܪ, ܡܲܓ݂ܡܸܨ, ܡܲܓ݂ܡܘܼܨܹܐ, ܚܵܡܹܠ, ܚܡܵܠܵܐ, ܡܲܬܸܒ݂, ܡܲܬܘܼܒܹܐ

Bailis Shamun : ܛܵܡܹܪ

Bailis Shamun : ܛܵܡܹܪ

Source : Maclean, Bailis Shamun